Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AL1303 Mark och vatten 7,5 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad, åk 3, MHI, Obligatorisk

Perioder

P2 (7,5 hp)

Varaktighet

2024-10-28
2025-01-13

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

50735

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Kontaktperson

Joakim Riml

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan AL1303 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Hydrologiska kretsloppet: Vattentillgång, vattenbalansberäkningar på olika skalor i tid och rum

Atmosfäriskt vatten: nederbörd, avdunstning, evapotranspiration, datatillgång och mätmetoder

Grundvatten: bildning och förekomst, akvifersegenskaper, grundvattenströmning i öppna och slutna akviferer, provpumpning, datatillgång och mätmetoder

Markvatten: bildning och förekomst, bindningstryck och kapillaritet, infiltration, strömning i den omättade zonen, datatillgång och mätmetoder

Hydrogeologi: tekniska och hydrauliska egenskaper för mark och berg och dess koppling till markanvändning, klimatförändringar och förorenad mark

Ytvatten: ytavrinning, strömningsförhållanden, sjöars hydrologi, hydrografer, datatillgång och mätmetoder

Avrinningsområdesmodeller: rationella metoden, tid-area metoden, enhetshydrografmetoden

Statistiska metoder: grundläggande hydrologisk statistik, frekvensanalys, hydrologisk dimensionering och riskanalys

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara det hydrologiska kretsloppet och identifiera betydande reservoarer och flux av vatten på olika skalor i tid och rum
 • beskriva de hydrauliska och tekniska egenskaperna hos jord- och bergmaterial som förekommer i Sverige samt dess konsekvenser för markanvändning
 • beskriva undersöknings- och utvärderingsmetodik kopplat till processer i mark- och vattensystem
 • tillämpa fysikaliska, empiriska och statistiska samband för att lösa hydrologiska beräkningsuppgifter och problemställningar

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kunskaper i geovetenskap som motsvarar innehållet i kurserna:

 • AL1302 Geovetenskap och geoteknik
 • AL1301 Naturresursteori

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Knutsson och Morfeldt: Grundvatten , teori & tillämpning, AB svensk Byggtjänst (2002).

Kompendium i hydrologi (2008), tillhandahålls av institutionen.

Litteratur och föreläsningsmaterial som läggs på kurssidan.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN3 - Övningar och fältövningar, 3,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Joakim Riml

Övriga föreskrifter

REKOMMENDERADE FÖRKUNSKAPER

SF1676 Differentialekvationer med tillämpningar (7.5 hp), AE1601 Strömningsmekanik för samhällsbyggnad (7.5 hp)

KURSLITTERATUR

Meddelas vid kursstart