AL2113 Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 hp

Sustainable Development in theory and practise

Det övergripande syftet med kursen är att ge en fördjupning inom hållbar utveckling och hur hållbar utveckling kan tillämpas i praktiken. Fokus ligger på de hot och möjligheter vår livsstil och teknisk utveckling kan innebära för möjligheten till en hållbar utveckling. Kursens temaområde ändras från år till år och tjänar som exemplifiering av implementeringen av åtgärder för en hållbar utvecklig.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Ett övergripande syftet med kursen är att ge en fördjupning inom hållbar utveckling och hur hållbar utveckling kan tillämpas i praktiken. Fokus ligger på de hot och möjligheter vår livsstil och tekniska utveckling kan innebära för möjligheten till en hållbar utveckling.  Kursens temaområde ändras från år till år och tjänar som exemplifiering av implementeringen av åtgärder för en hållbar utvecklig

Lärandemål *

Det övergripande syftet med kursen är att ge en fördjupning inom hållbar utveckling och hur hållbar utveckling kan tillämpas i praktiken. Fokus ligger på de hot och möjligheter vår livsstil och teknisk utveckling kan innebära för möjligheten till en hållbar utveckling.

Efter fullföljd kurs skall studenten kunna:

 • Reflektera över begreppet Hållbar Utveckling
 • Redogöra för de viktigaste hoten mot en hållbar utveckling utifrån ett givet temaområde
 • Föreslå och motivera strategier och tekniska lösningar som kan användas för att styra mot en hållbar utveckling
 • Redogöra för de styrmedel och verktyg som används för att styra mot en hållbar utvecklig
 • Reflektera över ingenjörens roll för en hållbar utveckling.
 • Söka information från den vetenskapliga litteraturen och sammanfatta den i en skriftlig rapport samt redovisa den muntligt 

Kursupplägg

Kursen ges på svenska.

Kursen är uppbyggd kring en sektor som byts mellan åren (tex textilier, livsmedel). Hela värdekedjan i sektorn studeras och sociala och miljömässiga problem identifieras.

Lektionstillfällena är studentdrivna vilket innebär att studenterna själva får välja en del i sektorn som de ansvarar för vid ett lektionstillfälle. Studenternas tillfälle varvas med tillfällen ledda av lärare eller extra föreläsare som är kopplade till sektorn.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

MJ1103, AG1808 eller motsvarande kunskaper inom hållbar utveckling.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart


Meddelas innan kursstart och är kopplat till temaområdet

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL1 - Inlämning, - hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarier, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

 • Seminarier SEM1: 2hp
 • Projekt PRO1;2hp
 • Reflektionsdokument (INL1; 0p)
 • Tentamen (TEN1; 2hp)

Slutbetyg med betygsskala A-F

Övriga krav för slutbetyg *

Samtliga provmoment ska vara avklarade.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Medges ej

Examinator

Monika Olsson

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AL2113

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde *

Miljöteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Alla kurser som har behov av kunskaper om hållbar utveckling

Kontaktperson

Monika Olsson (monika@kth.se)