Hoppa till huvudinnehållet

AL2115 Tvärvetenskapliga metoder för innovativa systemåtgärder 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AL2115 (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen kommer att ge dig insikt om sociotekniska processer för innovativa system och förse dig med metoder för att underlätta en hållbar övergång av sociotekniska system  

Under kursens gång kommer du at designa och implementera ett projekt inom ” participatory backcasting” som adresserar en verklig, komplex socioteknisk utmaning. Tidigare år har följande teman adresserats i projekten:

År 2017: ”Ett hållbart KTH Campus 2050”

År 2018: ”Sustainable district – Hammarby Sjöstad 2050”

År 2019: ”Hållbara urbana matproduktions- och konsumtionssystem i Stockholm 2050”

År 2020: ”Mobilitetssystem i klimatpositiva Järfälla kommun 2050”

Kursen består av tre teman:

Tema 1: System innovationer

Tema 2: Transdisciplinaritet

Tema 3: ”Participatory backcasting” – projektarbete i interaction med olika samhällsaktörer

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • beskriva olika typer av innovationer och reflektera över hur de relaterar till olika teorier kring sociotekniska förändringar, såsom ”multi-level” perspektiv av          systeminnovationer och ”transition-management”;
 • beskriva koncept för komplexitet och osäkerhet i och för sociotekniska system;
 • beskriva de grundläggande idéerna för olika skolor av framtidsstudier
 • reflektera över transdisciplinära ansatser för studier i systeminnovationer, t.ex    framtagandet av robust kunskap, byggandet av konsensus, behovsorientering,  interaktioner mellan forskning och samhälle.
 • Förklara och illustrera scenariotypologier
 • Använda olika metoder och tekniker för scenarieutveckling,t ex ”driver analysis”, ”storytelling”, morfologisk analys
 • Designa en transdisciplinär studie för en hållbar övergång av sociotekniska system
 • Implementera en ”participatory backcasting” process som adresserar en verklig  komplex sociotekniskt utmaning

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till Masterprogram, teknik och hållbar utveckling (TSUTM).

Övriga: Antagen till program på KTH och minst avklarat 180 hp. Gymnasiekurs Eng B/6

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Vetenskapliga artiklar på Canvas

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • DEL1 - Deltagande, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • HEM1 - Hemupgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projektarbete, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända examinationsmoment

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AL2115

Ges av

Huvudområde

Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen har begränsade platser. I fall antalet behöriga sökande överskrider antal platserna på kursen, baseras urvalet på betyg. Max antal platser är 50.