Hoppa till huvudinnehållet

AL2134 Miljömodellering 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AL2134 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ingen information tillagd

Lärandemål

Ingen information tillagd

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

TSUTM (vvf): -

Övriga: Öppet för KTHs programstudenter med minst 180 hp, eller en kandidatexamen för andra sökanden

Gymnasiekursen Eng B/6

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas före kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • UPP1 - Uppgift 1, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • UPP2 - Uppgift 2, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • UPP3 - Uppgift 3, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • UPP4 - Uppgift 4, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

UPP1 Uppgift 1  1.5 hp

UPP2 Uppgift 2 2.0 hp

UPP3 Uppgift 3 2.0 hp

UPP4 Uppgift 4 2.0 hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Maria Malmström

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AL2134

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde

Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd