Hoppa till huvudinnehållet

AL2142 Material- och energiflödesredovisning för Cleaner Production 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AL2142 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Grunderna för ”Cleaner production”
 • Materieflödesanalyser I industriella processer
 • Analys av energi- och exergieffektivitet hos industriella processer
 • Integrerad industriell föroreningskontroll och förebyggande och industriell energi management

Lärandemål

Efter kursen skall studenten självständigt kunna leda och utföra en materie- och/eller energiflödesberäkning och analys för en ”Cleaner production” studie i en större industri innefattande:

 •  Etablerandet av en materielbalans för hela processen liksom för de viktigaste delprocesserna för industrin.
 • Erhålla fullständiga energibalanser (baserade på energi och exergi) för hela processen liksom för de viktigaste delprocesserna för industrin.
 • Använda resultaten från ovan för att diskutera möjligheter för främjande av ”Cleaner production” med fokus på industrins energi- och materieeffektivitet

Kursupplägg

Lektioner, seminarier, studiebesök och projekt

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

TSUTM (vvf): -

Övriga: Öppet för KTHs programstudenter med minst 180 hp, eller en kandidatexamen för andra sökanden

AL2143 Cleaner Production and Industrial Environmental Technology, MJ2627 Miljöskyddsteknik eller motsvarande kunskaper inom miljöteknik  

Gymnasiekursen Eng B/6

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Utvalda artiklar och rapporter

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämning 1, 0,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL2 - Inlämning 2, 0,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL3 - Inlämning 3, 0,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • NÄR1 - Närvaro 1, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt 1, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

 • Examinationen baseras på aktivt deltagande och kvaliten på projektet samt individuella inlämningsuppgifter enligt examinationsmomenten

  NÄR1: Aktivt deltagande vid föreläsningar, seminarier och studiebesök: 2 credits

  PRO1: Godkänd grupprapport: 4 credits

  INL1: Godkänd individuell hemuppgift 1: 0.5 credits

  INL2: Godkänd individuell hemuppgift 2: 0.5 credits

  INL3: Godkänd individuell hemuppgift 3: 0.5 credits

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Maria Malmström

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AL2142

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde

Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd