Hoppa till huvudinnehållet

AL2142 Material- och energiflödesredovisning för Cleaner Production 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50101

Rubriker med innehåll från kursplan AL2142 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Lektioner, seminarier, studiebesök och projekt

Kursinnehåll

 • Grunderna för ”Cleaner production”
 • Materieflödesanalyser I industriella processer
 • Analys av energi- och exergieffektivitet hos industriella processer
 • Integrerad industriell föroreningskontroll och förebyggande och industriell energi management

Lärandemål

Efter kursen skall studenten självständigt kunna leda och utföra en materie- och/eller energiflödesberäkning och analys för en ”Cleaner production” studie i en större industri innefattande:

 • Etablerandet av en materielbalans för hela processen liksom för de viktigaste delprocesserna för industrin.
 • Erhålla fullständiga energibalanser (baserade på energi och exergi) för hela processen liksom för de viktigaste delprocesserna för industrin.
 • Använda resultaten från ovan för att diskutera möjligheter för främjande av ”Cleaner production” med fokus på industrins energi- och materieeffektivitet

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till Masterprogram, teknik och hållbar utveckling (TSUTM).

Övriga: Kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen eller annan motsvarande teknisk, naturvetenskaplig eller annan vetenskaplig examen på grundnivå med en omfattning av minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

Engelska B/6 eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom Termodynamik är önskvärt

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Utvalda artiklar och rapporter

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämning 1, 0,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL2 - Inlämning 2, 0,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL3 - Inlämning 3, 0,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • NÄR1 - Närvaro 1, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt 1, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

 • Examinationen baseras på aktivt deltagande och kvaliten på projektet samt individuella inlämningsuppgifter enligt examinationsmomenten

  NÄR1: Aktivt deltagande vid föreläsningar, seminarier och studiebesök: 2 credits

  PRO1: Godkänd grupprapport: 4 credits

  INL1: Godkänd individuell hemuppgift 1: 0.5 credits

  INL2: Godkänd individuell hemuppgift 2: 0.5 credits

  INL3: Godkänd individuell hemuppgift 3: 0.5 credits

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd