Hoppa till huvudinnehållet

AL2161 Miljömanagement II, fördjupningskurs 7,5 hp

Kursen är en avancerad kurs som behandlar förändring och utveckling av företag och organisationer från hållbarhetssynvinkel

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AL2161 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Motiv och krafter som driver på införande och utveckling av ledningssystem för miljö och hållbarhet i företag och organisationer. Aktuella ledningssystem som har målsättningen att införa och underhålla en systematisk, effektiv och hållbar drift av ett företag. Inom ramen för ett projekt utformat i samarbete med externa intressenter, undersöks olika aspekter av miljö och hållbarhetsarbete i företag, såsom ledningssystem, livscykelanalys, miljömärkning, och klimatbokföring, Jämförelser av ledningsstandarder för miljö, som EMAS och ISO 14001:2004, kvalitet, ISO 9001:2000 och hälsa och säkerhet, OSHAS 18001 för att utveckla integrerade ledningssystem för hållbarhet. Kursen behandlar även verktyg för planering och uppföljning av hållbar utveckling i företag, som Miljö och kvalitetsrevision, ISO1 19001 och Corporate Sustainability Reporting.

Lärandemål

Kursens övergripande målär att ge teoretisk och tillämpad kunskap och förståelse för angreppssätt på ledning för en miljö- och hållbarhetsinriktad utveckling och förändring av företag och organisationer som följd av denökande fokuseringen på miljö- och hållbarhetsfrågor. Kursen gerävenövning och färdighet i att använda några av de verktyg som används för att planera och utvärdera miljö- och hållbarhetsarbetet i  företag. Detta innebär att studenten efter genomgången kurs skall kunna

  • Analysera och jämföra hur strategier och metoder såsom miljömanagementsystem används för att förbättra organisationers medverkan till en hållbar utveckling såväl utifrån ett livscykelperspektiv som  utifrån organisationens ekonomiska och institutionella sammanhang
  • Identifiera, analysera och utvärdera hållbarhetsaspekter och föreslå indikatorer för formulering av mål och handlingsplaner för en hållbar utveckling av ett företag eller organisation.
  • Insamla, analysera samt presentera data kring miljöpåverkan och resursflöden med avsikt att kontrollera och utvärdera miljöprestandan hos organisationen
  • I ett grupprojekt, utforma, planera och utföra en miljö- eller hållbarhetsutredning för ett företag eller organisation med hänsyn taget till uppdragsgivares projektbeskrivning och intentioner
  • Skriva en projektrapport i enlighet med kursinstruktioner och kursdokumentation. Muntligt presentera och diskutera rapporten för det företag eller den organisation som har studerats i projektet, samt i ett seminarium tillsammans med kursdeltagarna.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

TSUTM: Kurs AL2160 eller motsvarande kunskaper i grundläggande miljömanagement.

Övriga: Öppet för KTHs programstudenter med minst 180 hp, eller en kandidatexamen för andra sökanden, samt Kurs AL2160 eller motsvarande kunskaper i grundläggande miljömanagement.

Gymnasiekursen Eng B/6

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Epstein, Marc J.: Making Sustainability Work.Best practices in managing and measuring corporate social, environmental, and economic impacts. Greenleaf Publishing Limited, 2008.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO2 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För att erhålla godkänt betyg (E) i kursen krävs godkända rapporter och muntliga presentationer a vi kursen ingående övningar och projekt. Slutbetyget beräknas som ett viktat medelvärde av delbetygen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Fredrik Gröndahl

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AL2161

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde

Maskinteknik, Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd