Hoppa till huvudinnehållet

AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 7,5 hp

Miljösystemanalys adopterar ett systemanalytiskt angreppssätt för analys och värdering av miljöeffekter av det tekno-ekonomiska systemet. Det syftar till att stödja beslutsfattande genom att identifiera fördelaktiga alternativ i olika domäner och nivåer av social aktivitet. Kursen tar upp olika beslutssituationer, som ingenjörer kommer i kontakt med i sitt arbete samt uppskattningar av direkta och indirekta konsekvenser på miljö och människa som besluten för med sig. Kursen har ett tillämpat fokus som täcker en rad verktyg för värdering av konsekvenserna av besluten, därmed tillhandahålla färdigheter för att förbättra miljömässiga beslut i företag och andra organisationer.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AL2181 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Centrala principer kring miljömässigt beslutsfattande förklaras och diskuteras i föreläsningar och seminariervilka inkluderar:

·         Teorier om besltustfattande och miljömässigt beslutsfattande; systemteori, systemtänkande och systemanalys

·         Miljösystemanalys, miljöbedömning, utvärdering

·         Verktyg för miljösystemanalys, strategisk miljöbedömning (miljökonsekvensbeskrivning, livscykelanalys, materialflödes analys, cost-benefit analys, integrerad bedömning)

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

·         Karakterisera en specifik beslutssituation inom miljöområdet

·         Beskriva nyckelkarakteristika av de viktigaste miljösystemanalytiska verktygen

·         Förstå beroendet av beslutskontext i valet av lämpliga verktyg

·         Förklara och analysera hur ett specifikt miljösystemanalytiskt verktyg kan bidra till ett förbättrat beslutsfattande i en specifik beslutssituation

·         Beskriva och förklara vilka utvecklingstrender man kan förvänta sig inom området miljösystemanalys

·         Demonstrera förmågan att samarbeta i ett grupparbetsprojekt och tillsammans med andra studenter producera en gemensam rapport av hög kvalitet med avseende på formalia, fakta och analys.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

TSUTM (obl): -

Övriga: Öppet för KTHs programstudenter med minst 150 hp, eller en kandidatexamen för andra sökanden

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Vetenskaplig litteratur upplagd på Canvas

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO4 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarium, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM2 - Seminarium, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN3 - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Studenter som ej slutfört kurs med tidigare examinationsmoment ombeds kontakta examinator för kursen

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Miguel Mendonca Reis Brandao

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AL2181

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde

Maskinteknik, Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd