AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 7,5 hp

Environmental System Analysis and Decision making

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Miljösystemanalys syftar till att ge underlag för beslut och planering för ett mer hållbart beteende på individ-, organisations- och samhällsnivå. I denna kurs behandlas olika beslutssituationer med direkt eller indirekt koppling till miljö och hållbar utveckling som ingenjörer kan möta i sin yrkesroll. Vidare behandlas frågor om hur man analyserar och bedömer konsekvenser som kan följa av tekniska, ekonomiska och sociala verksamheter, samt hur man kan påverka och förbättra miljörelaterat beslutsfattande inom företag och andra organisationer. Kursen är starkt tillämpad.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Miljöteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • beskriva hur en specifik beslutssituation kan karakteriseras med avseende på (a) beslutsnivå enligt en 7-gradig skala inkluderande den globala, den regionala, den nationella, den provinsiella (länsvisa), den kommunala, företags-/organisationsnivån och individ-/hushållsnivån, (b) vem som är nyckelbeslutsfattare och (c) vilka är de viktigaste aktörerna som behöver involveras i beslutet;
 • beskriva de viktigaste egenskaperna (procedur, typ av erhållna resultat, styrkor och svagheter, applicerbarhet) för de viktigaste miljösystemanalytiska metoderna, inkluderande Materialflödesanalys, Substansflödesanalys, Livscykelanalys, Livscykelkostnadsbedömning, Miljökonsekvensbeskrivning, Strategisk miljöbedömning och Kostnads- nyttoanalys;
 • beskriva och förklara de viktigaste utvecklingstrenderna inom miljösystemanalys;
 • förklara och analysera hur ett specifikt miljösystemanalytiskt redskap (eller en kombinerad användning av två eller flera verktyg) kan bidra till ett förbättrat beslutsfattande i en specifik beslutssituation och
 • visa förmåga att samarbeta i ett grupparbete och tillsammans med andra studenter förfärdiga en rapport av god kvalitet avseende formalia, faktainnehåll och analys.

Kursens huvudsakliga innehåll

Beslutsteori och miljöbeslutsfattande; systemteori, systemtänkande och systemanalys.

Miljösystemanalys, miljöbedömning och miljövärdering.

Miljösystemanalytiska verktyg (miljökonsekvensbeskrivning, strategisk miljöbedömning, livscykelanalys, materialflödesanalys, kostnads-nyttoanalys integrerad miljöbedömning).

Behörighet

TSUTM (obl): -

Övriga: Öppet för KTHs programstudenter med minst 150 hp, eller en kandidatexamen för andra sökanden

Litteratur

Vetenskaplig litteratur upplagd på Canvas

Examination

 • NÄR1 - Närvaro, 0,5, betygsskala: P, F
 • PRO3 - Projekt, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN3 - Tentamen, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Aktivt deltagande vid föreläsningar (75%) godkänd skriftlig tentamen, godkänt projektarbete 

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Examinator

Miguel Mendonca Reis Brandao <miguel.brandao@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.