Hoppa till huvudinnehållet

AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 hp

Kursen utvecklar ett kritiskt ramverk för att förstå världens ojämlika utveckling som inkluderar frågor om social rättvisa och miljöförändringar. Det läggs ett särskilt fokus på den snabba urbaniseringen i global Syd. Kursen är grundläggande för vidare studier inom hållbar utveckling och kritisk miljöforskning.

I kursen utvecklar vi ett teoretiskt ramverk som vilar på tre nyckelbegrepp: ojämlik utveckling, "att tänka från globala syd," och politisk ekologi. Politisk ekologi betonar hur utveckling sker genom förändringar i samhälle och miljö, med vinnare och förlorare och omvandling av landsbygds- och stadslandskap. Parallellt väver vi in postkolonial kritik för att utmana varifrån utveckling och hållbarhet kan förstås. Detta utvidgar vilka platser, erfarenheter och forskare som kan informera utvecklingstankens teori och praktik.

Pedagogiskt bygger kursen på att skape en frågestyrd gemenskap mellan lärare och studenter. Föreläsningar varvas med grupparbete samt seminarier och invididuella konsulationstimmar. Detta syftar till att skapa en trygg inlärningsmiljö där svåra frågor kan både ställas och försöka besvaras. Grupparbetet går ut på att göra en fallstudie av städer i syd (Kampala, Lagos, Luanda, Bangalore m fl) och få träning på att tillämpa teori för att förstå komplexa verkligheter. Du kommer dessutom tränas i uppsatsskrivande med kamrat- och lärarefeedback för växa som skribent och tänkare.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AL2195 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar hållbar utveckling i utvecklingsländer med speciellt fokus på länderna i Afrika söder om Sahara, dess nuvarande situation och framtida utveckling. Teknikutvecklingen och dess samband med fattigdomsbekämpning, naturresurser, ekonomi och affärsmöjligheter, diskuteras

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge en fördjupad insikt i teknikutvecklingens påverkan på hållbar utveckling (ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet) i låg- och medelinkomstländer. Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- Ge en historisk bakgrund till begreppet hållbar utveckling.

- Beskriva den ekologiska, ekonomiska och sociala situationen i utväcklingsländerna.

- Beskriva och analysera FNs millenniemål och mål för hållbar utveckling.

- I en skriftlig rapport/fallstudie analysera och diskutera hur ny teknik påverkar olika aspekter inom hållbar utveckling i låg- och medelinkomstländer

- Diskutera vetenskapliga metoder för analys av teknikens roll för hållbar utveckling i låg- och medelinkomstländer

- Söka vetenskaplig litteratur inom kursens ämnesområde från Internet och i bibliotek för att använda som referensmaterial i en skriven rapport/fallstudie med en korrekt användning av referenser

- Ge en muntlig presentation av en fallstudie

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

TSUTM (vvf): -

Övriga: Öppet för KTHs programstudenter med minst 120 hp, eller en kandidatexamen för andra sökanden

Gymnasiekurs Eng 6/B

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Vetenskapliga artiklar som är tillgängliga på kurshemsidan

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO2 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO3 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Graderad betygsskala A-F

Alla delmoment skall vara godkända för att erhålla slutbetyg

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Henrik Ernstson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AL2195

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde

Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd