AL2195 Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 hp

Sustainable Development in Developing Countries

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen behandlar hållbar utveckling i utvecklingsländer med speciellt fokus på länderna i Afrika söder om Sahara, dess nuvarande situation och framtida utveckling. Teknikutvecklingen och dess samband med fattigdomsbekämpning, naturresurser, ekonomi och affärsmöjligheter, diskuteras

Lärandemål *

Kursens övergripande mål är att ge en fördjupad insikt i teknikutvecklingens påverkan på hållbar utveckling (ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet) i låg- och medelinkomstländer. Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- Ge en historisk bakgrund till begreppet hållbar utveckling.

- Beskriva den ekologiska, ekonomiska och sociala situationen i utväcklingsländerna.

- Beskriva och analysera FNs millenniemål och mål för hållbar utveckling.

- I en skriftlig rapport/fallstudie analysera och diskutera hur ny teknik påverkar olika aspekter inom hållbar utveckling i låg- och medelinkomstländer

- Diskutera vetenskapliga metoder för analys av teknikens roll för hållbar utveckling i låg- och medelinkomstländer

- Söka vetenskaplig litteratur inom kursens ämnesområde från Internet och i bibliotek för att använda som referensmaterial i en skriven rapport/fallstudie med en korrekt användning av referenser

- Ge en muntlig presentation av en fallstudie

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

TSUTM (vvf): -

Övriga: Öppet för KTHs programstudenter med minst 120 hp, eller en kandidatexamen för andra sökanden

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Vetenskapliga artiklar som är tillgängliga på kurshemsidan

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO2 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO3 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Graderad betygsskala A-F

Alla delmoment skall vara godkända för att erhålla slutbetyg

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Monika Olsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AL2195

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde *

Miljöteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.