Hoppa till huvudinnehållet

BB103X Examensarbete inom bioteknik, grundnivå 15,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan BB103X (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Under kursen arbetar studenten med en större projektuppgift inom bioteknik. Arbetet innefattar att planera, utföra, samt del- och slutrapportera progression och resultat enligt en given kursplan. Projektuppgiften innefattar fördjupning inom ett specifikt bioteknisk område. I kursen ingår även kritisk granskning av eget och andras arbete.

Lärandemål

Efter godkänd kurs har studenten uppnått följande mål:

Kunskap och förståelse 

 • Visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och tillämpliga metoder, orientering i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • Visa fördjupad kunskap inom någon del av ämnesområdet,

Färdighet och förmåga 

 • Visa förmåga att kritisk och systematisk söka, samla och använda relevant information samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap,
 • Visa förmåga att planera och med tillämpliga metoder genomföra projekt specifika uppgifter inom givna tidsramar,
 • Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt och i grupp arbeta inom någon del av huvudområdet bioteknik,
 • Visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper redogöra för och diskutera information, problem och lösningar,

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • visa förmåga att utvärdera tekniska lösningar med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • Visa förmåga att göra bedömningar, värdera och granska egna och andras resultat.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

120 hp inom civilingenjörsprogrammet i bioteknik.

För att söka ett kandidatexamensarbete med start i period 3 krävs att en huvuddel av studierna, minst 105 högskolepoäng (varav totalt 90 högskolepoäng från årskurs 1 och 2, varav minst 50 högskolepoäng från årskurs 1) av de obligatoriska kurserna på civilingenjörsprogrammet i bioteknik skall vara inrapporterade i LADOK senast 6 veckor efter första tentaperiodens slut.

Rekommenderade förkunskaper

BB1190 Genteknik, BB1210 Rening av biomolekyler. BB1200 Analys av biomolekyler och BB1300 Odlingsteknologi.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Relevant litteratur för att kunna genomföra examensarbetet meddelas vid kursstart.

Studenterna förväntas även söka kompletterande litteratur via biblioteket.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig projektplan, slutrapport, muntlig redovisning och opponering (PR01; 15 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb BB103X

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Innan du påbörjar ditt kand. examensarbete ska du ansöka om att få påbörja. Det gör du genom att lämna in fullständigt ifylld och påskrivet examensarbetets blankett till utbildningskansliet på Teknikringen 50.

Övriga föreskrifter

Rekommenderade förkunskap:
BB1190 Genteknik, BB1210 Rening av biomolekyler, BB1200 Analys av biomolekyler och BB1300 Odlingsteknologi.