Hoppa till huvudinnehållet

CH2010 Kognitiv interaktionsdesign 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan CH2010 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Människan som ett informationsprocessande system.
 • Människans kognitiva förutsättningar.
 • Användbarhetsdesign människa-maskingränssnitt.
 • Metoder för analys och design för användbarhet.
 • Distribuerad kognition.
 • Situation awareness.
 • Automation och allokering av funktioner människa-maskinsystem.
 • Hitta, läsa sammanfatta och reflektera över vetenskapliga artiklar i ämnet.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

1.    …förstå och tillämpa kunskaper om människans kognitiva förutsättningar i interaktionen mellan människa- maskingränssnitt.

2.    …analysera och föreslå förbättringar av gränssnitt människa-maskinsystem.

3.    …förstå och värdera hur allokering av funktioner människa-maskinsystem påverkar interaktionen människa-maskin och systemprestanda.

4.    …synliggöra och tillämpa kognitiva aspekter i en MTO-analys.

5.    … läsa, förstå och diskutera kring internationella vetenskapliga publikationer inom området kognitiv ergonomi.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Godkänd examen på grundnivå om minst 180 hp, inom teknisk eller naturvetenskaplig fakultet samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • SEM1 - Inlämningsuppgift och seminarium, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM2 - Inlämningsuppgift och seminarium, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM3 - Inlämningsuppgift och seminiarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM4 - Inlämningsuppgift och seminarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CH2010

Ges av

Huvudområde

Teknik och hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mats Ericson (merics@kth.se)