Hoppa till huvudinnehållet

CH2011 Planering av ett vetenskapligt projekt inom teknik, arbete och hälsa 7,5 hp

Kursen fokuseras att utveckla studenters kunskaper om att planera genomförandet av ett vetenskapligt baserat projekt inom området teknologi, arbete och hälsa. Ett vetenskapligt baserat projekt innebär att studenten inom ramen för kursen genomför och sammanställer relevant forskningslitteratur som används som utgångspunkt för projektplanering. Det innebär också att det planerade projektet baseras på vetenskapliga metoder. Planering av genomförandet innebär att studenten presenterar en realistisk projektplan där bakgrund, kunskapsbidrag, syfte och metod för genomförandet tydligt finns beskrivna. Kunskaper om att leda, planera och genomföra projekt inom fältet teknologi, arbete och hälsa ingår också i kursen.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan CH2011 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

-      Metoder för litteratursökningar

-      Genomförande av litteraturstudie

-      Kunskaper om att driva projekt

-      Självständig planering av projekt

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

-      Visa förmåga att genomföra litteratursökningar i vetenskapliga databaser för att hitta relevanta referenser inom ett specifikt projektområde

-      Visa förmåga att skriftligen sammanställa relevant litteratur inom ett specifikt projektområde enligt kriterier för vetenskapliga litteraturöversikter

-      Visa förmåga att planera genomförandet av ett vetenskapligt baserat projekt inom området teknik, arbete och hälsa

-      Visa förmåga till att muntligen och skriftligen presentera planeringen av ett projekt

Visa förmåga till diskussion och kritisk granskning av andras planeringsrapporter.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För att vara behörig krävs att du har examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp/120 p från svensk högskola/universitet, eller motsvarande utländsk examen  inom endera områdena hälsovetenskap, teknik eller samhälls/beteendevetenskap, varav minst 60 hp/40 p hänför sig till ämnen inom något av områdena anatomi, fysiologi, psykologi, sociologi, pedagogik, kognitionsvetenskap, produktionsteknik, produktutveckling eller annan utbildning relevant för denna kurs.

Dessutom krävs motsvarande Svenska B och Engelska A.

Undantag från kravet på en examen på grundnivå kan göras om en sökande bedöms uppfylla fordringarna för en sådan vid tiden för registrering till det program personen sökt. Den sökande ska då med intyg från universitet/högskola visa att den pågående utbildningen kommer att leda till en behörighetsgivande examen eller motsvarande. (Enligt KTH:s lokala antagningsordning.) 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • RED1 - Litteraturrapport, 4,0 hp, betygsskala: P, F
  • RED2 - Planeringsrapport, 3,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktiv närvaro vid seminarier krävs för slutbetyg.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CH2011

Ges av

Huvudområde

Teknik och hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Andrea Eriksson (andrea4@kth.se)