Hoppa till huvudinnehållet

CH2013 Introduktion till teknik, arbete och hälsa 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till arbetsmiljöutveckling, samband mellan arbetsmiljöfaktorer och hälsa, metoder och modeller som används inom arbetsmiljöområdet, och speciellt för att bedöma belastningsergonomiska risker.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan CH2013 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

·       Ergonomi and MTO-modeller, inklusive systemtänkande

·       Systematiskt arbetsmiljöarbete, inklusive lagar, föreskrifter, inspektioner och standarder.

·       Ergonomiska designprinciper, exempelvis; participativ ergonomi, preventionshierarkin, antropometri.

·       Arbetsrelaterade riskkällor, inklusive riskfaktorer för arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär.

·       RAMP I – en checklista för att bedöma belastningsergonomiska risker på arbetsplatsen.  

·       Hållbarhetsmål inklusive mål för jämställdhet och hälsa och kärnkompetenser för hållbarhet.

·       Professionella färdigheter och etik inom området säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

Lärandemål

Målet med kursen är att ge studenten en introduktion till ergonomi och arbetsmiljöutveckling samt till metoder, modeller som används inom området, med ett extra fokus på belastningsergonomiska risker.
Efter godkänd kurs skall varje student kunna:

-      1.    Reflektera kring och ge exempel på sambanden mellan arbete och hälsa ur ett systemperspektiv (människa, teknik och organisation, MTO).

-      2.      Beskriva och reflektera kring lagar, föreskrifter och metoder inom området systematisk arbetsmiljöarbete och hur de används av ergonomer och arbetsmiljöingenjörer.

-      3. Ge exempel på och förklara hur olika typer av arbetsrelaterade faktorer påverkar säkerhet, hälsa, välbefinnande och prestation.

-      4. Känna igen belastningsergonomiska risker och kunna utföra grundläggande riskbedömningar. 

-      5. Diskutera och reflektera över professionella färdigheter inom området hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, inklusive projektledning, etik och samarbetskompetens.

-      6. Reflektera kring hur en hållbar arbetsmiljö kan bidra till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Godkänd examen på grundnivå om minst 180 hp, inom teknisk eller naturvetenskaplig fakultet eller motsvarande, samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LAB1 - Laboration, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRJ1 - Projektarbete, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarium, 4,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Lärandemål 1, 2 och 5 examineras i SEM1.Lärandemål 3-5 examineras i LAB1 och PRJ1.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CH2013

Ges av

Huvudområde

Teknik och hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Malin Håkansson (malinhak@kth.se)