DD1332 Objektorienterad programmering 7,5 hp

Object Oriented Programming

I den här kursen lär du dig programspråket Java, metoder och principer för objektorienterad programmering, samt bygger på dina kunskaper om algoritmer och datastrukturer.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter att ha genomgått kursen förväntas du kunna: 

 • förklara och använda objektorienterade begrepp,
 • tillämpa grunderna i eXtreme programming,
 • använda grunderna i UML,
 • utveckla större objektorienterade program i Java,
 • i en given situation avgöra vilken metod för sökning, lagring eller sortering som bör användas,

för att du i yrkeslivet ska kunna genomföra objektorienterade programmeringsprojekt inkluderande både modellering och implementation.

Kursens huvudsakliga innehåll

Programspråket Java. Objektorienterad analys, modellering med UML. Systematisk programutveckling, extremprogrammering. Laborationer.

Behörighet

Grundläggande högskolebehörighet samt 7,5 hp i matematik och 6 hp i datalogi eller programmeringsteknik. Kunskaper i algoritmer och datastrukturer motsvarande en av kurserna DD1320, DD1321, DD1322, DD1325 eller DN1243. 

Rekommenderade förkunskaper

En av kurserna DD1320, DD1321, DD1322, DD1325 eller DN1243.

Litteratur

Winder, Roberts: Developing Java Software, tredje upplagan.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Tentamen: 4,5 hp, betyg A-F
Laborationer: 3 hp, ograderat betyg

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Stefan Nilsson (snilsson@kth.se)

Examinator

Vahid Mosavat <vahid@kth.se>

Övrig information

Endast en av följande kurser får läsas: DD1332, DD1337, DD1346, DD1385, DD2385

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.