Hoppa till huvudinnehållet

DD1332 Objektorienterad programmering 7,5 hp

I den här kursen lär du dig programspråket Java, metoder och principer för objektorienterad programmering, samt bygger på dina kunskaper om algoritmer och datastrukturer.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan DD1332 (VT 2017–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Programspråket Java. Objektorienterad analys, modellering med UML. Systematisk programutveckling, extremprogrammering. Laborationer.

Lärandemål

Efter att ha genomgått kursen förväntas du kunna: 

  • förklara och använda objektorienterade begrepp,
  • tillämpa grunderna i eXtreme programming,
  • använda grunderna i UML,
  • utveckla större objektorienterade program i Java,
  • i en given situation avgöra vilken metod för sökning, lagring eller sortering som bör användas,

för att du i yrkeslivet ska kunna genomföra objektorienterade programmeringsprojekt inkluderande både modellering och implementation.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande högskolebehörighet samt 7,5 hp i matematik och 6 hp i datalogi eller programmeringsteknik. Kunskaper i algoritmer och datastrukturer motsvarande en av kurserna DD1320, DD1321, DD1322, DD1325 eller DN1243. 

Rekommenderade förkunskaper

En av kurserna DD1320, DD1321, DD1322, DD1325 eller DN1243.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Winder, Roberts: Developing Java Software, tredje upplagan.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg

Tentamen: 4,5 hp, betyg A-F
Laborationer: 3 hp, ograderat betyg

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Vahid Mosavat

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1332

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Stefan Nilsson (snilsson@kth.se)

Övrig information

Endast en av följande kurser får läsas: DD1332, DD1337, DD1346, DD1385, DD2385