Hoppa till huvudinnehållet

DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 hp

Denna kurs är avsedd för den som läst programmeringsteknik i Python och behöver lära sig programspråket Java, exempelvis för att kunna läsa någon av fortsättningskurserna DD1385 eller DD1389.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DD1380 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande objektorientering.

Syntax för och programmering i Java.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • följa reglerna i programspråket Javas syntax,
  • redogöra för grundläggande objektorienterade begrepp i Java,
  • konstruera små Javaprogram

i syfte att:

  • kunna läsa fortsättningskurser i datalogi som kräver kunskaper i Java.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper och färdigheter i programmering, 6 hp, motsvarande slutförd kurs DD1310/DD1311/DD1312/DD1314/DD1315/DD1316/DD1318/DD1321/DD1331/DD100N.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs.

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.

Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LAB1 - Laborationsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända datorlaborationer.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1380

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

DD1385 Programutvecklingsteknik och DD1389 Internetprogrammering.

Kontaktperson

Christian Smith (ccs@kth.se)

Övrig information

Kursen ersätter DD2310. Den kan inte kombineras med DD1332, DD1337, DD1339, DD1346 eller DD2310.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex

Kursen ges i 4 kursomgångar per läsår; kursomgångarna i period 2 och 4 ges med lägre servicenivå och kursomgångarna i period 1 och 3 ges med högre servicenivå. Högre servicenivå innebär att en inledande föreläsning hålls och att studenterna får snabbt svar på frågor per e-post. Lägre servicenivå innebär rena självstudier och att svaren på e-postfrågor kan dröja upp till 2 veckor.