DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 hp

Java Programming for Python Programmers

Denna kurs är avsedd för den som läst programmeringsteknik i Python och behöver lära sig programspråket Java, exempelvis för att kunna läsa någon av fortsättningskurserna DD1385 eller DD1389.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Grundläggande objektorientering.

Syntax för och programmering i Java.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • följa reglerna i programspråket Javas syntax,
  • redogöra för grundläggande objektorienterade begrepp i Java,
  • konstruera små Javaprogram

i syfte att:

  • kunna läsa fortsättningskurser i datalogi som kräver kunskaper i Java.

Kursupplägg

Kursen är en webbkurs huvudsakligen baserad på självstudier.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Pythonprogrammering motsvarande någon av kurserna DD100N, DD1310, DD1311, DD1312, DD1314, DD1315, DD1321.

Rekommenderade förkunskaper

Programmeringskunskaper i Python motsvarande DD100N, DD1310, DD1312, DD1315, DD1318 eller DD1331.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 10 veckor före kursstart på kurswebben.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • LAB1 - Laborationsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkända datorlaborationer.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Christian Smith

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1380

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

DD1385 Programutvecklingsteknik och DD1389 Internetprogrammering.

Kontaktperson

Christian Smith (ccs@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen ersätter DD2310. Den kan inte kombineras med DD1332, DD1337, DD1339, DD1346 eller DD2310.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex