DD1385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp

Software Engineering

En fortsättningskurs i datalogi som behandlar objektorienterad programmering i Java, objektorienterad modellering och analys, programutveckling med designmönster samt avancerade klassbibliotek i Java.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Objektorienterad programmering i Java. Användning av klassbibliotek i Java för objektsamlingar, enkla grafiska komponenter, avancerade grafiska komponenter, klient-server-programmering och trådar. UML-klassdiagram.

Designmönster för objektorienterad programutveckling.

Kriterier för god design. Testning och testdriven programutveckling.

Orientering om objektorienterad analys.

Orientering om vanliga utvecklingsmetodiker.

Laborationer i Java som samtliga dokumenteras med UML-klassdiagram.

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för objektorienterade begrepp och tekniker som lös koppling, inkapsling, arv och polymorfism samt använda dem i eget programmeringsarbete,
 • beskriva och tillämpa kriterier för god objektorienterad design,
 • känna igen och förklara vanliga designmönster inom objektorienterad programutveckling samt välja lämpliga mönster för enkla tillämpningsexempel,
 • rita UML-klassdiagram som överskådligt och tydligt dokumenterar eget programmeringsarbete,
 • tolka och förklara UML-klassdiagram,
 • använda avancerade språkelement i Java som undantag, trådar, grafiska komponenter, objektsamlingar och nätprogrammering i eget programmeringsarbete,
 • förklara språkelementens uppbyggnad och funktion,
 • förklara och tillämpa testdriven programutveckling

i syfte att:

 • vara förberedd att delta i programutvecklingsprojekt,
 • kunna arbeta med programutveckling i Java.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Programmeringsteknik, algoritmer och datastrukturer motsvarande någon av kurserna DD1320, DD1321, DD1325, DD1327, DD2325 eller ID1020. Javaprogrammering motsvarande DD1380/DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 10 veckor före kursstart på kurswebben.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Om särskilda skäl finns kan annan examinationsform användas.I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/utbildning/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkända laborationsuppgifter, projekt och tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Vahid Mosavat

Ann Bengtsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1385

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Vahid Mosavat (vahid@kth.se) Ann Bengtsson (ann@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen ersätter DD2385.

DD1385 kan inte kombineras med DD1332, DD1346, DD1349 eller DD2385.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex