Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD1385 Programutvecklingsteknik 6,0 hp

En fortsättningskurs i datalogi som behandlar objektorienterad programmering i Java, objektorienterad modellering och analys, programutveckling med designmönster samt avancerade klassbibliotek i Java.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 prutt24 programstuderande

Målgrupp

Sökbar för alla program utom CDATE under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Civilingenjör och lärare, åk 4, TEDA, Villkorligt valfri

Civilingenjör och lärare, åk 5, TEDA, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi, åk 3, DTOI, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik, åk 2, Obligatorisk

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 2, Rekommenderad

Perioder

P1 (2,0 hp), P2 (4,0 hp)

Varaktighet

2024-09-16
2025-01-13

Studietakt

25%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 prutt24 programstuderande

Anmälningskod

51152

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 prutt24 programstuderande

Kontaktperson

Vahid Mosavat (vahid@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan DD1385 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Objektorienterad programmering i Java. Användning av klassbibliotek i Java för objektsamlingar, enkla grafiska komponenter, avancerade grafiska komponenter, klient-server-programmering och trådar. UML-klassdiagram.

Designmönster för objektorienterad programutveckling.

Kriterier för god design. Testning och testdriven programutveckling.

Orientering om objektorienterad analys.

Orientering om vanliga utvecklingsmetodiker.

Laborationer i Java som samtliga dokumenteras med UML-klassdiagram.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för objektorienterade begrepp och tekniker som lös koppling, inkapsling, arv och polymorfism samt använda dem i eget programmeringsarbete,
 • beskriva och tillämpa kriterier för god objektorienterad design,
 • känna igen och förklara vanliga designmönster inom objektorienterad programutveckling samt välja lämpliga mönster för enkla tillämpningsexempel,
 • rita UML-klassdiagram som överskådligt och tydligt dokumenterar eget programmeringsarbete,
 • tolka och förklara UML-klassdiagram,
 • använda avancerade språkelement i Java som undantag, trådar, grafiska komponenter, objektsamlingar och nätprogrammering i eget programmeringsarbete,
 • förklara språkelementens uppbyggnad och funktion,
 • förklara och tillämpa testdriven programutveckling

i syfte att:

 • vara förberedd att delta i programutvecklingsprojekt,
 • kunna arbeta med programutveckling i Java.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Kunskaper och färdigheter i programmering, 6 hp, motsvarande slutförd kurs DD1310/DD1311/DD1312/DD1314/DD1315/DD1316/DD1318/DD1321/DD1331/DD1337/DD100N/ID1018.
 • Kunskaper och färdigheter i datalogi, 6 hp, motsvarande slutförd kurs DD1320/DD1321/DD1325/DD1327/DD1338/DD2325/ID1020/ID1021.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs.

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.

Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Javaprogrammering motsvarande DD1380/DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare eller DD1337 Programmering.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • QUI1 - Digitalt quiz, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Vahid Mosavat (vahid@kth.se)

Övergångsbestämmelser

TEN1 ersätts med QUI1.

Övrig information

Kursen ersätter DD2385.

DD1385 kan inte kombineras med DD1332, DD1346, DD1349 eller DD2385.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex