DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 7,5 hp

Program System Construction Using C++

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

C++ utveckling från C och Simula till ISO-standard.

Genomgång av alla delar av C++ enligt ISO-standarden, däribland klasser, enkelt och multipelt arv, överlagring, generiska funktioner och klasser, särfall, konstantdeklarationer, strömmar, namnrymder, typekvivalens och typkompatibilitet, preprocessorn.

Programkonstruktion med C++: god programmeringsstil, tillvägagångssätt vid objektorienterad utveckling i C++, tumregler och tips för design och implementation av C++-program, stöd för modularisering och minneshantering, effektivisering av programkoden, vanliga fel och fällor, Unicode och lokalisering, användning av standardbiblioteket, verktyg för testning och felsökning, statisk och dynamisk länkning och namnmangling, portabilitet.

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs ska du kunna

 • programmera med dynamisk minnesallokering,
 • tillämpa standardbiblioteket,
 • skriva riktig C++-syntax,
 • skriva testkod,
 • relatera till avancerad C++-litteratur,
 • programmera generiskt med typparameterisering,
 • tillämpa dina förkunskaper om objektorienterad programmering i C++,
 • modellera ett omfattande objektorienterat projekt,
 • presentera och motivera en objektorienterad modell

i syfte att

 • känna att du behärskar hela språket C++,
 • med självförtroende kunna gå in i C++-projekt i näringslivet och vidareutveckla eller underhålla koden.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i objektorientering och Javaprogrammering motsvarande DD1361 Programmeringsparadigm, DD1385/DD2385 Programutvecklingsteknik, DD1346 Objektorienterad programkonstruktion eller DD1332 Objektorienterad programmering.     

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationsuppgifter, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kursomgång tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/utbildning/hederskodex.

Om särskilda skäl finns kan annan examinationsform användas.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkända laborationsuppgifter och tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Alexander Baltatzis

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1388

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder

Kontaktperson

Marcus Dicander (dicander@kth.se)

Övrig information

Kursen kan inte kombineras med DD1387 eller DD2387.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex