Hoppa till huvudinnehållet

DD1388 Programsystemkonstruktion med C++ 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DD1388 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

C++ utveckling från C och Simula till ISO-standard.

Genomgång av alla delar av C++ enligt ISO-standarden, däribland klasser, enkelt och multipelt arv, överlagring, generiska funktioner och klasser, särfall, konstantdeklarationer, strömmar, namnrymder, typekvivalens och typkompatibilitet, preprocessorn.

Programkonstruktion med C++: god programmeringsstil, tillvägagångssätt vid objektorienterad utveckling i C++, tumregler och tips för design och implementation av C++-program, stöd för modularisering och minneshantering, effektivisering av programkoden, vanliga fel och fällor, Unicode och lokalisering, användning av standardbiblioteket, verktyg för testning och felsökning, statisk och dynamisk länkning och namnmangling, portabilitet.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska du kunna

 • programmera med dynamisk minnesallokering,
 • tillämpa standardbiblioteket,
 • skriva riktig C++-syntax,
 • skriva testkod,
 • relatera till avancerad C++-litteratur,
 • programmera generiskt med typparameterisering,
 • tillämpa dina förkunskaper om objektorienterad programmering i C++,
 • modellera ett omfattande objektorienterat projekt,
 • presentera och motivera en objektorienterad modell

i syfte att

 • känna att du behärskar hela språket C++,
 • med självförtroende kunna gå in i C++-projekt i näringslivet och vidareutveckla eller underhålla koden.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i objektorientering och Javaprogrammering motsvarande DD1361 Programmeringsparadigm, DD1385/DD2385 Programutvecklingsteknik, DD1346 Objektorienterad programkonstruktion eller DD1332 Objektorienterad programmering.     

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationsuppgifter, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända laborationsuppgifter och tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Alexander Baltatzis

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1388

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

DD2480 Programutvecklingsteknikens grunder

Kontaktperson

Christopher Peters (chpeters@kth.se)

Övrig information

Kursen kan inte kombineras med DD1387 eller DD2387.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex