DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik 6,0 hp

Programme Integrating Course in Computer Science Engineering

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Programsammanhållande kurs som går över hela år 1-3 på D-programmet.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 prosam19 för programstuderande

HT18 prosam18 för programstuderande

HT17 prosam17 för programstuderande

HT16 prosam16 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • använda läsårsplaner, kursplaner, lärandemål och betygskriterier för att planera sina studier på både kort och lång sikt
 • planera och utföra uppgifter inom stipulerad tid
 • göra väl motiverade inriktnings- och kursval
 • kritiskt granska och reflektera över såväl utbildningens upplägg och genomförande som den egna studieinsatsen
 • reflektera över olika teman relevanta för utbildningen och yrkesrollen, såsom progression i ämneskunskaper och generella färdigheter, plagiering och eget ansvar, studieteknik, prokrastinering, internationalisering, hälsa, minoriteter och likabehandling, studentinflytande och utbildningskvalitet
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens
 • analysera och ta ställning till samhälleliga och etiska konsekvenser av datatekniska tillämpningar
 • redogöra för några viktiga händelser i datorns och datalogins historia
 • formulera en relevant frågeställning till ett historiskt material
 • utföra en begränsad datorhistorisk studie och presentera den muntligt och skriftligt

för att

 • få en helhetsbild av utbildningen och därmed bättre förståelse för varje enskild kurs betydelse
 • göra informerade val både under studietiden och därefter
 • påverka programmets utveckling.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Hur fungerar kursplaner, lärandemål, betygskriterier, examination på KTH?
 • Programmål, generella färdigheter, röd tråd i utbildningen, livslångt lärande.
 • Minoriteter och likabehandling, ergonomi och psykisk hälsa, internationalisering, yrkesrollen.
 • Datateknikprogrammets upplägg, valmöjligheter, masterprogram, lärarmentorer, anställningsbarhet.
 • Utvärdering av programmet, kvalitetsutveckling, studentinflytande.
 • Studieteknik, plagiering och eget ansvar, prokrastinering, självreflektion – vad vill jag med min utbildning?
 • Grundläggande etik: Etiska grundbegrepp, dataetik (ges av avdelningen för filosofi i årskurs 1).
 • Datorhistoria och datorn i samhällsutvecklingen (ges av avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö i årskurs 2).

Kursupplägg

Regelbundna reflektionsseminarier i årskursöverskridande smågrupper, föreläsningar och övningar i etik och datorhistoria.

Behörighet

Litteratur

Jannika Andersson Chronholm, Staffan Andersson: Lär för din framtid - så lyckas du med högskolestudier, Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-06652-3

samt material på kurswebben.

Examination

 • SEM1 - Seminarier och uppgifter, 2,0, betygsskala: P, F
 • SEM2 - Seminarier, uppgifter och projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • SEM3 - Seminarier och uppgifter, 1,0, betygsskala: P, F

Kursens slutbetyg ges av skötsamhetspoäng som delas ut vid aktiviteterna i kursen.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuellanpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinatorfår medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Krav för slutbetyg

Aktivt deltagande i samtliga obligatoriska aktiviteter, godkända reflektionsdokument, etikessä och datorhistoriaprojektrapport.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Viggo Kann, e-post: viggo@kth.se, tel: 790 6292

Examinator

Viggo Kann <viggo@kth.se>

Övrig information

Kursen är endast öppen för studenter på civilingenjörsprogrammet i Datateknik (CDATE).

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.