DD1391 Programsammanhållande kurs i datateknik 4,0 hp

Programme Integrating Course in Computer Science Engineering

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Programsammanhållande kurs som går över hela år 2 och 3 på D-programmet. Kursen är endast avsedd för den som antas i högre årskurs eller kommer in på D-programmet från öppen ingång.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 prosam18s för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (0,1 hp), P2 (0,3 hp)

  VT20 P3 (0,6 hp), P4 (2,0 hp)

  HT20 P1 (0,6 hp), P2 (0,1 hp)

  VT21 P3 (0,1 hp), P4 (0,2 hp)

 • Anmälningskod

  50472

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2021-06-08

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Viggo Kann <viggo@kth.se>

 • Målgrupp

  Bara för CDATE årskurs 2-3.

HT18 prosam17s för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (0,1 hp), P2 (0,3 hp)

  VT19 P3 (0,6 hp), P4 (2,0 hp)

  HT19 P1 (0,6 hp), P2 (0,1 hp)

  VT20 P3 (0,1 hp), P4 (0,2 hp)

 • Anmälningskod

  50763

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Viggo Kann <viggo@kth.se>

 • Målgrupp

  Bara för CDATE årskurs 2-3.

HT17 prosam16s för programstuderande

 • Perioder

  HT17 P1 (0,1 hp), P2 (0,3 hp)

  VT18 P3 (0,6 hp), P4 (2,0 hp)

  HT18 P1 (0,1 hp), P2 (0,6 hp)

  VT19 P3 (0,1 hp), P4 (0,2 hp)

 • Anmälningskod

  50945

 • Kursen startar

  2017-08-28

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Viggo Kann <viggo@kth.se>

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • använda läsårsplaner, kursplaner, lärandemål och betygskriterier för att planera sina studier på både kort och lång sikt
 • planera och utföra uppgifter inom stipulerad tid
 • göra väl motiverade inriktnings- och kursval
 • kritiskt granska och reflektera över såväl utbildningens upplägg och genomförande som den egna studieinsatsen
 • reflektera över olika teman relevanta för utbildningen och yrkesrollen, såsom studieteknik och progression i ämneskunskaper och generella färdigheter
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens
 • analysera och ta ställning till samhälleliga konsekvenser av datatekniska tillämpningar
 • redogöra för några viktiga händelser i datorns och datalogins historia
 • formulera en relevant frågeställning till ett historiskt material
 • utföra en begränsad datorhistorisk studie och presentera den muntligt och skriftligt

för att

 • få en helhetsbild av utbildningen och därmed bättre förståelse för varje enskild kurs betydelse
 • göra informerade val både under studietiden och därefter
 • påverka programmets utveckling.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Hur fungerar kursplaner, lärandemål, betygskriterier, examination på KTH?
 • Programmål, generella färdigheter, röd tråd i utbildningen, livslångt lärande.
 • Minoriteter och likabehandling, ergonomi och psykisk hälsa, internationalisering, yrkesrollen.
 • Datateknikprogrammets upplägg, valmöjligheter, masterprogram, lärarmentorer, anställningsbarhet.
 • Utvärdering av programmet, kvalitetsutveckling, studentinflytande.
 • Studieteknik, plagiering och eget ansvar, prokrastinering, självreflektion – vad vill jag med min utbildning?
 • Datorhistoria och datorn i samhällsutvecklingen (ges av avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö i årskurs 2).

Kursupplägg

Regelbundna reflektionsseminarier i årskursöverskridande smågrupper, föreläsningar och övningar i datorhistoria.

Behörighet

Litteratur

Material på kurswebben.

Examination

 • SEM2 - Seminarier, uppgifter och projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • SEM3 - Seminarier och uppgifter, 1,0, betygsskala: P, F

Kursens slutbetyg ges av skötsamhetspoäng som delas ut vid aktiviteterna i kursen.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuellanpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinatorfår medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Krav för slutbetyg

Aktivt deltagande i samtliga obligatoriska aktiviteter, godkända reflektionsdokument och datorhistoriaprojektrapport.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Viggo Kann, e-post: viggo@kth.se, tel: 790 6292

Examinator

Viggo Kann <viggo@kth.se>

Övrig information

Endast en av DD1390 och DD1391 får räknas med i examen.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.