Hoppa till huvudinnehållet

DD2258 Introduktion till visualisering, datorgrafik och bild- och videobehandling 7,5 hp

This course is the extended version of Introduction to Visualization and Computer Graphics DH2320. It contains the same lectures, homework and exam as DH2320, but also adds a component on image and video processing. Please look at DH2320 to get an overview of the main contents.

This course awards 7.5hp and is graded A-F.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DD2258 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger grunderna för visualisering och visuell kommunikation genom tekniker, exempel, demonstrationer och laborationer inom olika tillämpningsområden, såsom dataspel, medicinsk visualisering, bebyggelseplanering, informationsvisualisering, bild- och videobehandling. Kursen är både teoretisk och praktisk vilket innebär att teori och laborationer är sammanvävda. Aktuella verktyg inom kursens fokusområden kommer att introduceras.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för grundbegrepp inom datorgrafik såsom transformationer, belysningsmodeller, borttagning av skymda ytor och rendering
  • förklara principerna för några grundläggande algoritmer för datorgrafik samt i viss mån jämföra och värdera dessa algoritmer
  • förklara och tillämpa grundläggande principer inom interaktionsprogrammering
  • förklara grundläggande begrepp inom informationsvisualisering och vetenskaplig visualisering
  • förklara grundläggande begrepp inom bild- och videobehandling.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs i algebra och geometri SF1624/SF1684 eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2258

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex