DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp

Program Integrating Course in Computer Science

En kurs som håller samman och går över hela masterprogrammet i datalogi.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Hur fungerar det att studera på avancerad nivå på KTH?
 • Vad gör en datalog efter examen? Studiebesök.
 • Masterprogrammets mål och delar: kurser, spår och exjobb.
 • Självreflektion - vad vill jag med min utbildning?

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • jämföra olika arbetsplatser och yrken relevanta för dataloger,
 • kritiskt granska och reflektera på ett djupare sätt över såväl utbildningens upplägg och genomförande som den egna studiesituationen,
 • planera och utföra uppgifter inom stipulerad tid,
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens i relation till utbildningens mål och den framtida yrkesrollen

för att

 • få ut maximalt av utbildningen i ett långsiktigt perspektiv,
 • påverka programmets utveckling.

Kursupplägg

Regelbundna reflektionsseminarier i årskursöverskridande smågrupper samt studiebesök.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursmaterialet läggs upp på kurswebben.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • UPP1 - Uppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • UPP2 - Uppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Aktivt deltagande i samtliga obligatoriska aktiviteter och godkända reflektionsdokument.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Philipp Haller

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2300

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde *

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Philipp Haller (phaller@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex