Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hp

En kurs som håller samman och går över hela masterprogrammet i datalogi.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 prosamm24 programstuderande

Målgrupp

Endast studenter som går eller har valt TCSCM.

Del av program

Masterprogram, datalogi, åk 1, Obligatorisk

Masterprogram, datalogi, åk 2, Obligatorisk

Perioder

HT 2024: P1 (0,2 hp), P2 (0,3 hp)

VT 2025: P3 (0,2 hp), P4 (0,3 hp)

HT 2025: P1 (0,2 hp), P2 (0,3 hp)

VT 2026: P3 (0,2 hp), P4 (0,3 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2026-06-01

Studietakt

10%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 prosamm24 programstuderande

Anmälningskod

50262

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 prosamm24 programstuderande

Kontaktperson

Philipp Haller (phaller@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan DD2300 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Hur fungerar det att studera på avancerad nivå på KTH?

Studiebesök. Vad gör en datalog efter examen?

Masterprogrammets mål och delar: kurser, spår och exjobb.

Kanaler för att hitta intressanta jobb, internationalisering, framtiden för datalogi i yrkeslivet, etiskt ansvar, minoriteter och likabehandling, livslångt lärande.

Datalogiska tillämpningars roll för att nå ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.

Självreflektion. Vad vill jag med min utbildning?

Utvärdering av programmet. Deltagande i forskningsstudier.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • kritiskt granska och reflektera över såväl utbildningens upplägg och genomförande som den egna studiesituationen
 • jämföra olika arbetsplatser och yrken relevanta för dataloger
 • reflektera på ett djupare sätt över olika teman relevanta för yrkesrollen, såsom kanaler för att hitta intressanta jobb, internationalisering, framtiden för datalogi i yrkeslivet, etiskt ansvar, minoriteter och likabehandling
 • reflektera över och diskutera rollen hos datalogiska tillämpningar för att nå ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • planera och utföra uppgifter inom stipulerad tid
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens i relation till utbildningens mål och den framtida yrkesrollen

i syfte att kunna

 • få ut maximalt av utbildningen och yrkeslivet i ett långsiktigt perspektiv
 • påverka programmets utveckling.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • UPP1 - Uppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • UPP2 - Uppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Uppgifterna består av reflektionsseminarier, uppsatser, kamratåterkoppling och enkäter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande i samtliga obligatoriska aktiviteter och godkända reflektionsdokument.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Philipp Haller (phaller@kth.se)

Övrig information