Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalDD2300 Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 hpAdministrera Om kursen

En kurs som håller samman och går över hela masterprogrammet i datalogi.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan DD2300 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Hur fungerar det att studera på avancerad nivå på KTH?
 • Studiebesök. Vad gör en datalog efter examen?
 • Masterprogrammets mål och delar: kurser, spår och exjobb.
 • Kanaler för att hitta intressanta jobb, internationalisering, framtiden för datalogi i yrkeslivet, mångkulturella arbetsplatser, etiskt ansvar, livslångt lärande.
 • Självreflektion. Vad vill jag med min utbildning?
 • Utvärdering av programmet. Deltagande i forskningsstudier.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • kritiskt granska och reflektera över såväl utbildningens upplägg och genomförande som den egna studiesituationen
 • jämföra olika arbetsplatser och yrken relevanta för dataloger
 • reflektera på ett djupare sätt över olika teman relevanta för yrkesrollen, såsom kanaler för att hitta intressanta jobb, internationalisering, framtiden för datalogi i yrkeslivet, mångkulturella arbetsplatser och etiskt ansvar
 • planera och utföra uppgifter inom stipulerad tid
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens i relation till utbildningens mål och den framtida yrkesrollen

för att

 • få ut maximalt av utbildningen och yrkeslivet i ett långsiktigt perspektiv
 • påverka programmets utveckling.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • UPP1 - Uppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • UPP2 - Uppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande i samtliga obligatoriska aktiviteter och godkända reflektionsdokument.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Philipp Haller

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2300

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Philipp Haller (phaller@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex