Hoppa till huvudinnehållet

DD2370 Beräkningsmetoder för elektromagnetiska problem 7,5 hp

Kursens mål är att ge kunskap om numeriska metoder för elektromagnetiska problem, kännedom om programvara, metodernas industriella användbarhet och begränsningar.

För att studenterna ska kunna

- självständigt tillämpa vedertagna metoder för elektromagnetiska problem

- utveckla och implementera numeriska metoder och programvara för differentialmodeller med finita differenser och finita element samt integralekvationsmodeller

- beskriva och lista fördelarna och begränsningarna för olika numeriska tekniker

- använda tillgänglig kommersiell programvara med kännedom om dess grundläggande egenskaper och begränsningar.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DD2370 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Maxwells ekvationer och grundläggande begrepp inom elektromagnetik.

Numeriska metoder baserade på diskretisering med finita differenser och finita element samt momentmetoden.

Teori för konvergens, stabilitet och felanalys.

Utveckling av programvara för elektromagnetiska problem.

Kommersiell programvara för elektromagnetiska problem.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna

•   självständigt tillämpa vedertagna metoder för lösning av elektromagnetiska problem,

•   utveckla och implementera numeriska metoder och programvara för differentialmodeller med finita differenser och finita element samt integralekvationsmodeller,

•   redogöra för fördelarna och begränsningarna med olika numeriska tekniker,

•   använda tillgänglig kommersiell programvara och visa hänsyn till grundläggande egenskaper och begränsningar hos den.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper om Matlab programmering

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Den rekommenderade läroboken är "Computational Electromagnetics" av T. Rylander. P. Ingelström och Anders Bondeson. Boken är tillgänglig online i KTHs elektroniska bibliotek.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • LAB2 - Laborationsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • LAB3 - Laborationsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • LAB4 - Laborationsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen (skriftlig), 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2370

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Stefano Markidis markidis@kth.se

Övrig information

Kursen lärs av lärare inom datavetenskap och elektroteknik.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex