DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi 6,0 hp

Advanced Individual Course in Computational Biology

En avancerad kurs i beräkningsbiologi som utformas individuellt med hänsyn till studentens intressen.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Bioteknik
  Datalogi och datateknik
  Informations- och kommunikationsteknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 avindbio20 för programstuderande

Lärandemål

Studenten ska efter genomförd avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi kunna lösa en konstruktions- eller utredningsuppgift i beräkningsbiologi med begränsad handledning, och rapportera resultatet av denna. Det innebär att kunna:

 • självständigt planera, utföra och muntligt och skriftligt redogöra för och försvara en konstruktions- eller utredningsuppgift inom beräkningsbiologiområdet
 • inhämta och värdera information tillämplig vid uppgiftens genomförande
 • välja ett tillvägagångssätt och utarbeta, följa och följa upp en planering för uppgiftens lösande inom givna resursramar (6 hp)
 • skriva läsbara rapporter på engelska eller svenska som uppfyller etablerade normer i fråga om struktur, språk och innehåll
 • muntligt avrapportera ett arbete med vissa krav på förberedelse, struktur, stil och tidhållning
 • visa ökade kunskaper och färdigheter i ett beräkningsbiologiskt problemområde.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innebär att studenter med ett specialintresse inom beräkningsbiologi kan få läsa en individuellt utformad kurs inom det egna intresseområdet. Såväl kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student. Kursen ges i mån av resurser och kompetens inom det aktuella området.

Det ges ingen undervisning på kursen.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Beror på kursinnehåll.

Litteratur

Beror på kursinnehåll.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Eftersom detta är en individuellt utformad kurs varierar examinationsformerna. En skriftlig avrapportering i form av en enkel rapport kan ofta vara lämplig. Kursen rapporteras som Inlämningsuppgift (INL1; 6 hp).

Ges av

EECS/Intelligenta system

Kontaktperson

Erik Aurell, e-post: eaurell@kth.se, tel: 790 6984

Examinator

Erik Fransén <erikf@kth.se>

Övrig information

Ingen undervisning. Det är tillåtet att läsa båda kurserna DD2402 och DD2403.

Kursen kan påbörjas när som helst under läsåret.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.