Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD2402 Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi 6,0 hp

En avancerad kurs i beräkningsbiologi som utformas individuellt med hänsyn till studentens intressen.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2025 avindbio21 programstuderande

Anmälningskod

50010

Rubriker med innehåll från kursplan DD2402 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innebär att studenter med ett specialintresse inom beräkningsbiologi kan få läsa en individuellt utformad kurs inom det egna intresseområdet. Såväl kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje student. Kursen ges i mån av resurser och kompetens inom det aktuella området.

Det ges ingen undervisning på kursen.

Lärandemål

Studenten ska efter genomförd avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi kunna lösa en konstruktions- eller utredningsuppgift i beräkningsbiologi med begränsad handledning, och rapportera resultatet av denna. Det innebär att kunna:

  • självständigt planera, utföra och muntligt och skriftligt redogöra för och försvara en konstruktions- eller utredningsuppgift inom beräkningsbiologiområdet
  • inhämta och värdera information tillämplig vid uppgiftens genomförande
  • välja ett tillvägagångssätt och utarbeta, följa och följa upp en planering för uppgiftens lösande inom givna resursramar (6 hp)
  • skriva läsbara rapporter på engelska eller svenska som uppfyller etablerade normer i fråga om struktur, språk och innehåll
  • muntligt avrapportera ett arbete med vissa krav på förberedelse, struktur, stil och tidhållning
  • visa ökade kunskaper och färdigheter i ett beräkningsbiologiskt problemområde.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Beror på kursinnehåll.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Eftersom detta är en individuellt utformad kurs varierar examinationsformerna. En skriftlig avrapportering i form av en enkel rapport kan ofta vara lämplig. Kursen rapporteras som Inlämningsuppgift (INL1; 6 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Bioteknik, Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Erik Aurell, e-post: eaurell@kth.se, tel: 790 6984

Övrig information

Ingen undervisning. Det är tillåtet att läsa båda kurserna DD2402 och DD2403.

Kursen kan påbörjas när som helst under läsåret.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex