Hoppa till huvudinnehållet

DD2410 Introduktion till robotik 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan DD2410 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kinematik och dynamik för mobila och artikulerade robotar. Beskrivningsmodeller tillämpliga för
robotsystem, såsom Denavit-Hartenbergnotation, homogena transformer, mm.
Sensorer, aktuatorer, och annan robothårdvara
Algoritmer för beräkning av inverskinematik, robotdynamik, trajektorier och planering.
Mjukvaruarkitekturer för robotsystem och simulatorer

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda grundläggande teoretiska verktyg från robotik för att beskriva och beräkna kinematik och dynamik för robotsystem med flera frihetsgrader,
 • redogöra för och tillämpa algoritmer för att generera rörelseplaner,
 • redogöra för och tillämpa algoritmer för högnivåstyrning (task switching),
 • redogöra för och tillämpa algoritmer för kartläggning,
 • redogöra för olika metoder för perceptionsexteroceptiva sensorer, samt navigation och lokalisering,
 • använda moderna programvaruarkitekturer för utveckling av robotapplikationer,
 • sammanfatta de ingående ämnesområdena i robotikämnet,
 • redogöra för olika typer av hårdvara och programvara som används i robotsystem

 i syfte att:

 • kunna delta i utveckling och implementation av enklare robotsystem
 • få en bra grund för fortsatta studier inom robotik och närbesläktade ämnen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i linjär algebra, flervariabelanalys, reglerteknik och programmering motsvarande kurserna SF1624, SF1626, EL1020 och DD1310.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationsuppgifter, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2410

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Christian Smith (ccs@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex