Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD2411 Forskningsprojekt i robotik, perception och inlärning 15,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 RPRPL21 programstuderande

Målgrupp

Sökbar för studenter antagna på masterprogram under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, maskininlärning, åk 1, Villkorligt valfri

Masterprogram, maskininlärning, åk 2, Villkorligt valfri

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 1, RASM, Villkorligt valfri

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 2, RASM, Villkorligt valfri

Perioder

VT 2025: P3 (4,0 hp), P4 (3,5 hp)

HT 2025: P1 (4,0 hp), P2 (3,5 hp)

Varaktighet

2025-01-14
2026-12-31

Studietakt

10%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 RPRPL21 programstuderande

Anmälningskod

60208

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 RPRPL21 programstuderande

Kontaktperson

Christian Smith (ccs@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan DD2411 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Experimentell metodik inom robotikämnet
Eget projektarbete
Skriftlig presentation för vetenskaplig publikation, specifikt konferensartiklar (IEEE)

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska du kunna:
• Planera, genomföra och utvärdera experiment inom ämnesområdet
• Presentera metodik och resultat i tal och skrift

I syfte att:
• Kunna delta professionellt i experimentell verksamhet inom robotikområdet
• Ha en god grund för forskarstudier inom ämnet

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

DD2410 Introduktion till robotik, eller motsvarande kurs.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Individuellt anpassad efter projektet, bestäms i samråd med kursledaren i samband med kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift, 7,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projektuppgift, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Christian Smith (ccs@kth.se)

Övrig information

Du måste avtala val av projektuppgift och handledare med kursansvarig innan du kan påbörja kursen.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex