Hoppa till huvudinnehållet

DD2411 Forskningsprojekt i robotik, perception och inlärning 15,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan DD2411 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Experimentell metodik inom robotikämnet
Eget projektarbete
Skriftlig presentation för vetenskaplig publikation, specifikt konferensartiklar (IEEE)

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska du kunna:
• Planera, genomföra och utvärdera experiment inom ämnesområdet
• Presentera metodik och resultat i tal och skrift

I syfte att:
• Kunna delta professionellt i experimentell verksamhet inom robotikområdet
• Ha en god grund för forskarstudier inom ämnet

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

DD2410 Introduktion till robotik, eller motsvarande kurs.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Individuellt anpassad efter projektet, bestäms i samråd med kursledaren i samband med kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift, 7,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projektuppgift, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2411

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Christian Smith (ccs@kth.se)

Övrig information

Du måste avtala val av projektuppgift och handledare med kursansvarig innan du kan påbörja kursen.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex