Hoppa till huvudinnehållet

DD2413 Sociala robotar 7,5 hp

Kursen tar studenten bortom de grundläggande principerna för de främsta algoritmerna, teknikerna och paradigmen som används för att bygga och utvärdera robotar som interagerar socialt med människor.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DD2413 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Introduktion till området: typer av interaktion, antropomorfism och förkroppsligande, designprinciper för social robotik.
 • Byggande av sociala robotar: generisk systemdesign, mjukvarukomponenter och system.
 • Robotens uppfatta användaren: olika modaliteter och sensorfusion.
 • Verbal och ickeverbal kommunikation: dialog, rörelse och animation.
 • Socialt resonerande och beslutsfattande.
 • Experimentell design: hur man designar och utför HRI-experiment, vanlig mätning för HRI, annotering av data och beteendeanalys.
 • Social inlärning.
 • Samarbete mellan människa och robot.
 • Tillämpningsområden: fjärrstyrda robotar, från kontroll till semiautonoma, socialt assisterande robotar för utbildning och sjukvård.
 • Sociala och etiska överväganden av användning i sociala miljöer.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna

 • tillämpa olika koncept inom social robotik
 • välja och motivera effektiva beräkningsmetoder för sociala robotars förmåga att uppfatta, fatta beslut och manövrera
 • använda ändamålsenlig programvarudesign och verktyg för att utveckla tillämpningar för social robotik
 • designa, analysera och dokumentera experiment i människa-robot-interaktion (Human-Robot Interaction, HRI)
 • demonstrera insikt in i de sociala och etiska aspekterna i designen, utvecklingen och användandet av sociala robotar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i grundläggande datalogi, 6 hp, motsvarande slutförd kurs DD1320-1327/ DD1338/ DD2325/ ID1020/ ID1021.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LABB - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PROA - Projektarbete, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2413

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Iolanda Leite iolanda@kth.se

Övergångsbestämmelser

De tidigare provmomenten LAB1, LAB2 och PRO1 har ersatts av LABA, LABB respektive PROA.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.