Hoppa till huvudinnehållet

DD2414 Ingenjörsprojekt i robotik, perception och lärande 15,0 hp

Kursen ger studenten en möjlighet att arbeta i ett projekt som är individuellt utformat.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan DD2414 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger studenter med ett specialintresse inom robotik, perception och lärande möjlighet att läsa en speciellt utformad projektkurs inom det egna intresseområdet. Såväl kursinnehåll som examination utformas individuellt för varje projekt.
För att kunna påbörja kursen ska studenten först kontakta en lärare kopplad till intresseområdet och därefter kursansvarig. Kursen ges i mån av resurser och kompetens inom det aktuella området.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • välja ett tillvägagångssätt och utarbeta, följa och följa upp en planering för uppgiftens lösande inom givna resursramar
  • muntligt och skriftligt redogöra för och försvara en teknisk lösning på ett problem inom robotik, perception och lärande

i syfte att

  • kunna delta professionellt i projektarbete i verksamhet inom robotik, perception och lärande.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförda kurser om minst 12 hp på avancerad nivå inom robotik, perception eller maskininlärning.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 7,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projektarbete, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Som ett första steg i kursens projektarbete ska en specifikation tas fram och godkännas av kursansvarig. Specifikationen ska innehålla examinerbara lärandemål för varje student samt en beskrivning av hur examinationen ska genomföras för både dessa och de allmänna målen för detta specifika projekt.
Projektarbetet delas upp i två delar med en halvtidsutvärdering emellan där individuell uppföljning sker.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2414

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.