Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD2417 Språkteknologi 7,5 hp

I kursen Språkteknologi lär du dig grammatiska, statistiska och neurala metoder för analys och generering av (skrivet) mänskligt språk.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Anmälningskod

60194

Rubriker med innehåll från kursplan DD2417 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Nivåer för analys av skrivet mänskligt språk: morfologi, syntax, semantik och pragmatik
 • Grammatiska, statistiska och neurala metoder för språklig analys och generering.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara och använda begrepp inom språkvetenskapens grundläggande nivåer såsom morfologi, syntax, semantik, diskurs och pragmatik
 • förklara, implementera och använda standardmetoder inom språkteknologin som bygger på såväl regler som statistik och maskininlärning
 • använda grundläggande språkteknologiska verktyg, korpusar och programvarubibliotek
 • utforma och genomföra enklare utvärderingar av språkteknologiska system samt tolka resultaten

i syfte att kunna:

 • arbeta på språkteknologiska företag
 • göra ett examensarbete inom datalogi med en språkteknologisk inriktning
 • vara en viktig länk mellan systemarkitekter, programmerare och interaktionsdesigner i såväl arbetsliv som forskning.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförda kurser i
grundläggande datalogi motsvarande kurs DD1338/DD1320/DD1321/DD1325/DD1327/ID1020/ID1021
sannolikhetslära, motsvarande kurs SF1912/SF1914-SF1924.
Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs.
Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande. Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Förkunskaper i formella språk motsvarande DD2481 Principer för programspråk, DD2372/DD2373 Automater och språk eller DD1360/DD1361/DD1362 Programmeringsparadigm är önskvärt men inte nödvändigt.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Datorlaborationer, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

DD2477 Sökmotorer och Informationsökningssystem samt DT2112 Talteknologi är möjliga påbyggnadskurser.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex

DD2417 överlappar med DD2418 och delvis med DD1418 och kan därför inte kombineras med dessa kurser.