Hoppa till huvudinnehållet

DD2419 Projektkurs i robotik och autonoma system 9,0 hp

Projektkurs in robotik som inleds med några föreläsningar som behandlar det specifika projektämnet samt projektarbete. Projektarbetet utförs i grupper. Kursen avslutas med att de olika projektgrupperna jämför sina lösningar i en heldagslaboration.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan DD2419 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Den huvudsakliga arbetsuppgiften inom kursen är att designa, implementera och utvärdera robotar för att lösa vissa specifika uppgifter. Arbetet utförs i grupper som ett projekt. Uppgifterna som skall lösas är tillräckligt stora och komplicerade för att projektgrupperna skall försättas i situationer där man tvingas prioritera och hantera begränsningar i framförallt tid.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  1. implementera och integrera mjukvarukomponenter för robotar
  2. lösa en uppgift inom robotik med begränsade resurser

i syfte att

  • kunna arbeta med autonoma och andra komplexa system i forskning och/eller utveckling
  • bli bättre på att planera och genomföra utvecklingsarbete i projektgrupper.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs motsvarande DD2410.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs. 

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.

Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen DD2410 "Introduktion till Robotik" eller motsvarande

Kandidatexamen eller motsvarande varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik.

Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Projektförberedelser, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • INL2 - Projektdokumentation, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projektarbete, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Endast den som är godkänd på momentet INL1 får delta i grupprojektarbetet (INL2 och PRO1).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2419

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Patric Jensfelt (patric@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex