Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD2421 Maskininlärning 7,5 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 MLHT24 programstuderande

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 MLHT24 programstuderande

Anmälningskod

50787

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 MLHT24 programstuderande

Kontaktperson

Atsuto Maki (atsuto@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan DD2421 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen vänder sig till studenter på avancerad- och forskarnivå i datalogi och liknande fack som ingenjörsvetenskap och statistik. Kursen behandlar frågan hur datorn kan lära sig från tidigare erfarenheter. Den ger en översikt över maskininlärningsområdet och beskriver ett antal inlärningsparadigm, algoritmer, teoretiska resultat och tillämpningar. Kursen behandlar de grundläggande begreppen i statistik, artificiell intelligens, informationsteori och sannolikhetslära som är relevanta för maskininlärning.

Följande ämnen behandlas i detalj:

 • närmaste-granne klassificerare
 • beslutsträd
 • bias och varians trade-off
 • regression
 • probabilistiska metoder
 • Bayesiansk inlärning
 • support-vektor maskiner
 • artificiella neuronnät
 • ensemble metoder
 • dimensionalitetsreduktion
 • underrumsmetoder.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva de viktigaste algoritmerna och teorin som utgör grunden för maskininlärning och beräkningsintelligens
 • förklara principen för maskininlärning och hur algoritmerna och metoderna kan användas
 • diskutera fördelar med och begränsningar hos maskininlärning för olika tillämpningar

i syfte att kunna identifiera och tillämpa lämplig maskininlärningsteknik för klassificering, mönsterigenkänning, regression och beslutsproblem.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper och färdigheter i programmering, 6 hp, motsvarande slutförd kurs DD1337/DD1310-DD1319/DD1321/DD1331/DD100N/ID1018.

Kunskaper i linjär algebra, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs SF1624/SF1672/SF1684.

Kunskaper i flervariabelanalys, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs SF1626/SF1674.

Kunskaper i sannolikhetslära och statistik, 6 hp, motsvarande slutförd kurs SF1910-SF1924/SF1935.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Tentamen är skriftlig.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Atsuto Maki (atsuto@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex

Kurserna DD1420 och DD2421 överlappar innehållsmässigt. Kurserna kan inte kombineras.