Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp

En fortsättningskurs i maskininlärning, som ger en breddad och fördjupad introduktion till ämnesområdet.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 mladv24 programstuderande

Målgrupp

Sökbar för alla studenter från årskurs 3 och för studenter antagna på ett masterprogram, under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, ICT Innovation, åk 1, DASC, Rekommenderad

Masterprogram, ICT Innovation, åk 1, DASE, Rekommenderad

Masterprogram, ICT Innovation, åk 2, DASC, Rekommenderad

Masterprogram, ICT Innovation, åk 2, DASE, Rekommenderad

Masterprogram, cybersäkerhet, åk 1, Rekommenderad

Masterprogram, cybersäkerhet, åk 2, Rekommenderad

Masterprogram, datalogi, åk 2, CSCS, Rekommenderad

Masterprogram, datalogi, åk 2, CSDA, Villkorligt valfri

Masterprogram, datorsimuleringar inom teknik och naturvetenskap, åk 2, Villkorligt valfri

Masterprogram, industriell ekonomi, åk 1, MAIG, Villkorligt valfri

Masterprogram, information och nätverksteknologi, åk 2, Rekommenderad

Masterprogram, information och nätverksteknologi, åk 2, INF, Rekommenderad

Masterprogram, maskininlärning, åk 1, Obligatorisk

Masterprogram, mekatronik, åk 1, Villkorligt valfri

Masterprogram, mekatronik, åk 2, Villkorligt valfri

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 1, LDCS, Villkorligt valfri

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 1, RASM, Villkorligt valfri

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 2, LDCS, Villkorligt valfri

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 2, RASM, Villkorligt valfri

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik, åk 1, Valfri

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik, åk 2, Valfri

Perioder

P2 (7,5 hp)

Varaktighet

2024-10-28
2025-01-13

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 mladv24 programstuderande

Anmälningskod

52222

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 mladv24 programstuderande

Kontaktperson

Jens Lagergren (jensl@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan DD2434 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Grunderna i den probabilistiska metoden.
 • Probabilistisk modellering.
 • Dimensionalitetsreduktion.
 • Grafiska modeller.
 • Dolda Markov-modeller.
 • Förväntansmaximering.
 • Variationsbaserad inferens.
 • Nätverk i variationsbaserad inferens.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara och motivera flera viktiga metoder för maskininlärning
 • redogöra för flera typer av metoder och algoritmer som används i fältet deterministiska inferensmetoder
 • implementera flera typer av metoder och algoritmer som används i fältet utifrån en högnivåbeskrivning
 • utöka och modifiera de metoder som kursen behandlar

i syfte att kunna göra ett examensarbete inom deterministiska inferensmetoder.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Kunskaper och färdigheter i programmering, 6 hp, motsvarande slutförd kurs DD1337/DD1310-DD1319/DD1321/DD1331/DD100N/ID1018.
 • Kunskaper i linjär algebra, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs SF1624/SF1672/SF1684.
 • Kunskaper i flervariabelanalys, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs SF1626/SF1674.
 • Kunskaper i sannolikhetsteori och statistik, 6 hp, motsvarande slutförd kurs SF1910-SF1924/SF1935

samt minst en av följande:

antingen

 • Kunskaper i grundläggande maskininlärning, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs DD1420/DD2421/EL2810/EQ2341

eller

 • Kunskaper i högre matematik som är relevant för avancerad maskininlärning, 15 hp, t.ex. motsvarande slutförda kurser SF2940 Sannolikhetsteori och SF2955 Datorintensiva metoder inom matematisk statistik.
 • Kunskaper i grundläggande datalogi, 6 hp, motsvarande slutförd kurs DD1338/DD1320-D1328/DD2325/ID1020/ID1021.
 • Ytterligare färdigheter i självständig programvaruutveckling, 12 hp, från slutförda kurser i datalogi, datateknik eller numeriska metoder med laborativa moment som inte utförs i större grupp än två personer. Dessa kurser är utöver ovan nämnda kurser.

Aktivt deltagande i DD1420/DD2421/SF2940 vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs.
Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.
Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

För KTH-studenter är den rekommenderade förberedelsen att läsa DD1420.

Även DD2421 och EL2810 godtas som uppfylld särskild behörighet, men det kan då krävas mer tid och ansträngning för att slutföra kursen.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • HEM1 - Hemtentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jens Lagergren (jensl@kth.se)

Övergångsbestämmelser

TEN1 ersätts av HEM1 och LAB1 ersätts av PRO1.

Övrig information

Betygskriterier meddelas vid kursstart.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex