DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp

Machine Learning, Advanced Course

En fortsättningskurs i maskininlärning, som ger en breddad och fördjupad introduktion till ämnesområdet.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Grundläggande statistiska begrepp och grundläggande sannolikhetslära.

 • Linjär regression
 • Kernels 
 • Gaussian processes
 • Representation learning
 • Graphical models
 • Hidden Markov Models
 • Expectation-Maximization
 • Variational Inference

Lärandemål *

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • förklara och motivera flera viktiga maskininlärningsmetoder,
 • redogöra för ett antal typer av metoder och algoritmer som används i området, implementera dom m.h.a. boken, samt utvidga och modifiera dom,
 • kritiskt utvärdera metodernas tillämpning i nya sammanhang och konstruera nya tillämpningar,
 • följa forskning och utveckling inom området.

Kursupplägg

12 föreläsningar

 5 övningar

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

DD2431 Maskininlärning eller motsvarande. SF1901 Sannolikhetsteori och

statistik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 "Pattern recognition and Machine Learning", Christopher Bishop

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationer, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Jens Lagergren

Pawel Herman

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2434

Ges av

EECS/Intelligenta system

Huvudområde *

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jens Lagergren (jensl@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Betygskriterier meddelas vid kursstart.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex