Hoppa till huvudinnehållet

DD2444 Projektkurs i beräkningsvetenskap 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan DD2444 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Projektet måste vara inom området vetenskapliga beräkningar. En detaljerad specifikation och tidplan måste tas fram för projektet. En litteratursökning inom området måste genomföras och relevant litteratur måste studeras som en förberedelse inför projektet. Projektarbetet presenteras i en skriftlig rapport och i en muntlig presentation.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • oberoende planera, genomföra, rapportera (muntligt och skriftligt), ett projekt inom området beräkningsvetenskap, och motivera slutsatser,
  • samla ihop och systematisera behov och förväntningar på projektets leverabler, och utvärdera rimligheten av dessa i förhållande till tillgänglig tid och resurser,
  • välja ett angreppssätt och förbereda, följa och anpassa en plan för projektet,
  • skriva rapporter i svenska eller engelska vilka följer etablerade standarder vad gäller utformning, språk, stil och innehåll,
  • muntligt presentera projektresultat utefter krav om förberedelse, innehåll, stil och tid för presentationen,

med syftet att

  • vara väl förberedd för ett examinsarbete inom området vetenskapliga beräkningar

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Forskningsartiklar inom området vetenskapliga beräkningar.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2444

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Johan Hoffman, jhoffman@kth.se

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex