DH1622 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 7,5 hp

Human-Computer Interaction, Introductory Course

Kursen behandlar översiktligt mänskliga förutsättningar och konsekvenser av att använda informationsteknologi som redskap för att lösa uppgifter. Gränssnittuformning är en central del för att skapa goda förutsättningar för ett gott samspel, men det finns sällan patentlösningar. Även om gränssnittsdesign är det som vanligen associeras med människa-datorinteraktion är det långt ifrån det enda som är centralt inom ämnet. Kursen kommer att presentera ett antal olika metoder som ett stöd för att förstå vilken användare eller vilka användargrupper som ska använda tekniken och i vilket sammanhang detta görs. Framförallt kommer kursen betona vikten av att beakta användarens behov, motivation och användningssituation för att kunna skapa användbara lösningar.
 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 mdi-media19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50421

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Patric Dahlqvist <patricd@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för alla program.

 • Del av program

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

tillämpa etablerade metoder för att:

 • utifrån en given designuppgift undersöka vad som kännetecknar tänkt målgrupp och användningssituation,
 • formulera krav för en given designuppgift, genom undersökning av nuvarande situation (användarstudier, studier av existerande teknik, teorier inom MDI),
 • utforma och bedöma alternativa lösningar, samt i grupp resonera kring deraes kvaliteter och begränsningar, baserat på litteratur, användarstudier och erfarenhet av annan existerande teknik,
 • gestalta tänkt design med hjälp av olika verktyg och material, från skisser på papper till digitala interaktiva prototyper,
 • utvärdera egen och andras design, med och utan användare, i syfte att stödja välgrundade designbeslut inom MDI,
 • som en del i en iterativ designprocess göra reflektioner grundade i relevanta teorier och metoder inom MDI,
 • kommunicera och presentera designegenskaper hos interaktiva artefakter för olika intressenter,
 • relatera teorier och metoder inom MDI till andra principer för systemutveckling,
 • relatera teorier och metoder inom MDI till ekonomiska faktorer

i syfte att

 • kunna angripa verkliga, och därmed delvis ofullständigt formulerade, designproblem som involverar både människor och teknik.

Kursens huvudsakliga innehåll

Teoretisk och praktisk genomgång av mänskliga förutsättningar och konsekvenser av att använda interaktiva datorsystem, samt hur användbarhetsdesign och användarupplevelsedesign kan stödja användaren i att utföra sina uppgifter smidigt. Kursen kommer att ge en översiktsbild av beteendevetenskapliga metoder och teorier samt hur de relaterar till användning och design av interaktiva datorsystem. Fokus kommer dock vara olika former av etablerad praktik inom människa-datorinteraktion.

Behörighet

Slutförda kurser DD1318 Programmeringsteknik och tekniska beräkningar och DH1609 Kommunikation och information eller motsvarande.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • UPP1 - Uppgifter, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Examinator

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.