Hoppa till huvudinnehållet

DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp

Kursen innehåller tekniker och principer för visualisering av information med exempel, demonstrationer och laborationer inom olika tillämpningar.

Kursen är både teoretisk och praktisk vilket innebär att teori och laborationer är sammanvävda. Studenterna kommer att komma i kontakt med aktuella verktyg inom kursens fokusområden och utnyttjar programvaror för informationsvisualisering som används i olika tillämpningar inom industri, offentlig sektor och universitetsvärlden.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DH2321 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen täcker de grundläggande begreppen informationsvisualisering inklusive visualiseringspipeline, datatyper, datatransformationer, datamodeller, visuella mappningar, visuella strukturer, vytransformationer och utvärderingstekniker. Studenter utvecklar projekt med webbaserade visualiseringsverktyg, särskilt D3.js.

Kursen är projektbaserad och studenterna skapar och arbetar både enskilt och i grupp. Projekten sträcker sig från till exempel medicinsk registervisualisering till miljövisualisering av global handel. Grupprojekt inkluderar faktiska data från öppna källor eller från partner som tillhandahåller uppgifterna.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • utveckla interaktiva informationsvisualiseringar genom interaktiva datatransformeringar, visuella mappningar och vytransformationer
 • motivera designval utifrån domänkunskap
 • analysera och kritisera informationsvisualiseringssystem
 • demonstrera och förklara egna informationsvisualiseringar för en bred publik
 • utvärdera egna informationsvisualiseringar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs i datorgrafik och visualisering motsvarande DD2258/DH2320.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PROA - Individuellt projekt, 1,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PROB - Individuellt projekt, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PROC - Grupprojekt, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mario Romero Vega

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DH2321

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mario Romero, marior@kth.se

Övergångsbestämmelser

Studenter kan komplettera inlämningsuppgifter och projekt som saknas från kursomgångar från tidigare år.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex