DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp

Information Visualization

Kursen innehåller tekniker och principer för visualisering av information med exempel, demonstrationer och laborationer inom olika tillämpningar.

Kursen är både teoretisk och praktisk vilket innebär att teori och laborationer är sammanvävda. Studenterna kommer att komma i kontakt med aktuella verktyg inom kursens fokusområden och utnyttjar programvaror för informationsvisualisering som används i olika tillämpningar inom industri, offentlig sektor och universitetsvärlden.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

Lärandemål

Visuell analys

Datakategorisering

Datarepresentation

Informationsdesign

Grafisk design

Användarcentrerad design

Kursens huvudsakliga innehåll

Studenterna ska efter kursen kunna

 • redogöra för begrepp, tekniker och principer inom informationsvisualisering
 • förklara idéerna i några grundläggande algoritmer för informationsvisualisering och i någon mån kunna jämföra och utvärdera dem
 • tillämpa informationsvisualisering i en praktisk situation/tillämpning.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs svenska B eller motsvarande och engelska A eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor innan kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kursomgång tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Mario Romero, marior@kth.se

Examinator

Mario Romero Vega <marior@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.