DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp

Evaluation Methods in Human-Computer Interaction

Kursen ger studenter teoretisk, teknisk och praktisk kunskap om användning av metoder för utvärdering av användbarhet i människa-datorinteraktion.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
  Informations- och kommunikationsteknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursens mål är att studenterna efter genomförd kurs ska kunna:

 • diskutera den teoretiska bakgrunden till utvärdering av användbarhet inom människa-datorinteraktion.
 • veta hur användbarhet praktiseras i industrin i olika stadier i en produkt-utvecklingsprocess samt hur produkter utvärderas i användbarhetslaboratorier.
 • planera och genomföra olika typer av användbarhets-utvärderingar.
 • ha förmåga att välja utvärderingsmetod baserat på det problem och sammanhang studenten ställs inför.
 • bedöma de olika metodernas möjligheter och begränsningar.
 • kommunicera resultat från utvärderingar på ett sätt som är användbart för en produktutvecklingsgrupp.

för att studenterna ska:

 • ha förmågan att resonera om användbarhet och kunna förstå vilket syfte en användbarhetsutvärdering kan fylla i olika delar av en produktutvecklingsprocess
 • självständigt kunna genomföra utvärderingar inom människa- datorinteraktionsområdet.
 • vara kapabel att kritiskt granska en användbarhets-utvärdering som någon annan gjort.

Kursens huvudsakliga innehåll

Teoretiskt ramverk för utvärdering av användbarhet med genomgång av olika kategorier eller typer av utvärderingsmetoder som finns. Kursen går igenom anpassade tillvägagångssätt, baserade på typ av användarkategori och användningssituation. Generaliserbarhet och begränsningar hos utvärderingsmetoder diskuteras. Laborationer med olika utvärderingsmetoder applicerade på varierande artefakter, målgrupper och situationer utföres både i laboratoriemiljö och ute på fältet. Laborationen följer utvärderingsprocessen baserat på planering, genomförande, analys och dokumentation av en utvärdering.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs minst två års studier inom medieteknik, datavetenskap, informationsteknik eller motsvarande samt kurserna DD1337 Programmeringsteknik och DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande någon av kurserna DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs och DH2620 med samma namn.

Litteratur

Meddelas på kursens hemsida senast 4 veckor före kursstart. Senast kursomgång användes J. Rubin: Handbook of usability testing.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Utförande av ett antal laborationsuppgifter. Skriftlig och muntlig rapportering från laborationerna. Projekt med en omfattande rapport inkluderande planering, frågeställning, genomförande, analys, resultat, förslag till design samt reflektion (INL1; 6 hp).

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Eva-Lotta Sallnäs Psyander, e-post: evalotta@kth.se

Examinator

Eva-Lotta Sallnäs Pysander <evalotta@kth.se>

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.