DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp

Evaluation Methods in Human-Computer Interaction

Kursen ger studenter teoretisk, teknisk och praktisk kunskap om användning av metoder för utvärdering av användbarhet i människa-datorinteraktion.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Teoretiskt ramverk för utvärdering av användbarhet med genomgång av olika kategorier eller typer av utvärderingsmetoder som finns. Kursen går igenom anpassade tillvägagångssätt, baserade på typ av användarkategori och användningssituation. Generaliserbarhet och begränsningar hos utvärderingsmetoder diskuteras. Laborationer med olika utvärderingsmetoder applicerade på varierande artefakter, målgrupper och situationer utföres både i laboratoriemiljö och ute på fältet. Laborationen följer utvärderingsprocessen baserat på planering, genomförande, analys och dokumentation av en utvärdering.

Lärandemål *

Kursens mål är att studenterna efter genomförd kurs ska kunna:

 • diskutera den teoretiska bakgrunden till utvärdering av användbarhet inom människa-datorinteraktion.
 • veta hur användbarhet praktiseras i industrin i olika stadier i en produkt-utvecklingsprocess samt hur produkter utvärderas i användbarhetslaboratorier.
 • planera och genomföra olika typer av användbarhets-utvärderingar.
 • ha förmåga att välja utvärderingsmetod baserat på det problem och sammanhang studenten ställs inför.
 • bedöma de olika metodernas möjligheter och begränsningar.
 • kommunicera resultat från utvärderingar på ett sätt som är användbart för en produktutvecklingsgrupp.

för att studenterna ska:

 • ha förmågan att resonera om användbarhet och kunna förstå vilket syfte en användbarhetsutvärdering kan fylla i olika delar av en produktutvecklingsprocess
 • självständigt kunna genomföra utvärderingar inom människa- datorinteraktionsområdet.
 • vara kapabel att kritiskt granska en användbarhets-utvärdering som någon annan gjort.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

För fristående kursstuderande krävs minst två års studier inom medieteknik, datavetenskap, informationsteknik eller motsvarande samt kurserna DD1337 Programmeringsteknik och DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande någon av kurserna DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs och DH2620 med samma namn.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas på kursens hemsida senast 4 veckor före kursstart. Senast kursomgång användes J. Rubin: Handbook of usability testing.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg *

Utförande av ett antal laborationsuppgifter. Skriftlig och muntlig rapportering från laborationerna. Projekt med en omfattande rapport inkluderande planering, frågeställning, genomförande, analys, resultat, förslag till design samt reflektion (INL1; 6 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Eva-Lotta Sallnäs Pysander

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DH2408

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde *

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Kontaktperson

Eva-Lotta Sallnäs Psyander, e-post: evalotta@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex