Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan DH2417 (HT 2017–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

En avancerad kurs i människa-datorinteraktion som behandlar området Datorstöd för samarbete, eng Computer Supported Cooperative Work (CSCW)/Computer Supported Collaborative Learning (CSCL). En sammanfattande frågeställning är hur samarbete i olika former kan stödjas av teknik, och hur olika tekniska hjälpmedel påverkar samarbetet. Området belyses från tekniskt såväl som sociologiskt, psykologiskt och kulturellt perspektiv.

Kursen innehåller ett laborationsmoment i vilket ingår ett antal mindre uppgifter som utförs kollaborativt under första delen av kursen, en projektuppgift som utförs i mindre grupp parallellt under hela kursens gång, samt en individuell rapport.

Exempel på vad som tas upp i kursen teoretiska del:

 • "groupware" (system som stödjer samarbete, t.ex. e-post eller chat-system) och olika former av tillämpningar av det
 • teknikstöd för processen kring skrivsamarbete
 • olika tekniska lösningar för samarbete i lärsituationer
 • hur vi påverkas av mediet vi kommunicerar via, t.ex. skillnader mellan kommunikation ansikte-mot-ansikte, textbaserad kommunikation och videobaserad kommunikation
 • hur samarbete kan ta form i datorspel och virtuella världar (VR)
 • olika perspektiv (sociologiska och psykologiska) för att förstå samarbete och kommunikation
 • arbetsplatsstudier som exemplifierar hur samarbete kan ta sig uttryck

Projektarbetet består av en empirisk studie av en existerande samarbetssituation och en analys av hur tekniska hjälpmedel idag används och kan utformas för att bättre stödja denna situation. Ett designförslag utarbetas med hjälp av aktiv involvering av slutanvändare. Projektarbetet presenteras i form av en interaktiv prototyp med kompletterande video.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

 • redogöra för olika sociala aspekter som kan påverka samarbete mellan människor
 • beskriva och förklara olika begrepp som är centrala inom området CSCW/CSCL
 • beskriva skillnaden mellan olika typer av samarbetsverktyg och hur de påverkar samarbete och interaktion mellan människor
 • baserat på teorier inom området analysera hur olika samarbetsverktyg påverkar användarnas möjligheter till samarbete och deras arbetsmönster
 • baserat på kunskapen om en organisations behov, motivera val av lämpliga typer av samarbetsverktyg samt föreslå utforming av nya stöd för samarbete

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Särtryck beskrivande teori, forskning och tillämpningar inom området som görs tillgängliga via kursens hemsida.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Profile picture Henrik Artman

  Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

  Kurswebb DH2417

  Ges av

  EECS/Människocentrerad teknologi

  Huvudområde

  Datalogi och datateknik

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd