DH2417 Interaktionsdesign för samarbete 7,5 hp

Interaction Design for Collaboration

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

 • redogöra för olika sociala aspekter som kan påverka samarbete mellan människor
 • beskriva och förklara olika begrepp som är centrala inom området CSCW/CSCL
 • beskriva skillnaden mellan olika typer av samarbetsverktyg och hur de påverkar samarbete och interaktion mellan människor
 • baserat på teorier inom området analysera hur olika samarbetsverktyg påverkar användarnas möjligheter till samarbete och deras arbetsmönster
 • baserat på kunskapen om en organisations behov, motivera val av lämpliga typer av samarbetsverktyg samt föreslå utforming av nya stöd för samarbete

Kursens huvudsakliga innehåll

En avancerad kurs i människa-datorinteraktion som behandlar området Datorstöd för samarbete, eng Computer Supported Cooperative Work (CSCW)/Computer Supported Collaborative Learning (CSCL). En sammanfattande frågeställning är hur samarbete i olika former kan stödjas av teknik, och hur olika tekniska hjälpmedel påverkar samarbetet. Området belyses från tekniskt såväl som sociologiskt, psykologiskt och kulturellt perspektiv.

Kursen innehåller ett laborationsmoment i vilket ingår ett antal mindre uppgifter som utförs kollaborativt under första delen av kursen, en projektuppgift som utförs i mindre grupp parallellt under hela kursens gång, samt en individuell rapport.

Exempel på vad som tas upp i kursen teoretiska del:

 • "groupware" (system som stödjer samarbete, t.ex. e-post eller chat-system) och olika former av tillämpningar av det
 • teknikstöd för processen kring skrivsamarbete
 • olika tekniska lösningar för samarbete i lärsituationer
 • hur vi påverkas av mediet vi kommunicerar via, t.ex. skillnader mellan kommunikation ansikte-mot-ansikte, textbaserad kommunikation och videobaserad kommunikation
 • hur samarbete kan ta form i datorspel och virtuella världar (VR)
 • olika perspektiv (sociologiska och psykologiska) för att förstå samarbete och kommunikation
 • arbetsplatsstudier som exemplifierar hur samarbete kan ta sig uttryck

Projektarbetet består av en empirisk studie av en existerande samarbetssituation och en analys av hur tekniska hjälpmedel idag används och kan utformas för att bättre stödja denna situation. Ett designförslag utarbetas med hjälp av aktiv involvering av slutanvändare. Projektarbetet presenteras i form av en interaktiv prototyp med kompletterande video.

Behörighet

Litteratur

Särtryck beskrivande teori, forskning och tillämpningar inom området som görs tillgängliga via kursens hemsida.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektarbete, 4,0, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Examinator

Henrik Artman <artman@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.