DH2465 Datateknik, ekonomi och ledarskap 15,0 hp

Computer Science, Business and Management

Kursen är en projektkurs och den är helt integrerad i kursen DH2655, Kooperativ IT-design. Under period 1 innehåller kursen föreläsningar och övningsuppgifter, dels om metoder för kravställning, design och utveckling av IT-stöd (KID och DEL), dels om ekonomi och ledarskap (DEL-specifikt). Under period 2 planerar och genomför studenterna själva ett projekt i grupper om 5 till 7 studenter (gemensamma grupper för KID- och DEL-studenter). Under projektarbetet tillämpa systematisk utrednings- och undersökningsmetodik för design av programvara.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 del19 för programstuderande

HT18 del18 för programstuderande

Lärandemål

Kursen syftar till att ge studenterna professionella färdigheter som behövs för att lösa datatekniska problem som är så sammansatta och komplexa att de för sin lösning kräver kunskaper både inom datateknik och inom industriell ekonomi.

Studenten skall efter kursen kunna:

-           Tillämpa kunskaper och färdigheter från tidigare kurser, samt lära sig att skaffa nya kunskaper vid behov

-           Välja samt motivera val av passande metoder för att systematiskt samla in information för att empiriskt belysa och förstå ett sammansatt datatekniskt problem

-           Analysera och tolka insamlat material utifrån olika aspekter, bl.a. datateknik och industriell ekonomi

-           Relatera, kontrastera och förklara praktiska resultat med teoretiska begrepp och modeller

-           Utarbeta och föreslå en lösning på ett sammansatt datatekniskt problem

-           Identifiera, integrera och redogöra för olika datatekniska, ekonomiska och ledarskapsmässiga aspekter i ett organisatoriskt sammanhang

Vidare skall studenten efter kursen ha tillgodogjort sig fördjupade:

-           Kunskaper om de informationstekniska förutsättningarna och villkoren inom olika samhällssektorer eller branscher

Studenten skall efter kursen dessutom ha goda färdigheter i att:

-           Organisera, hantera och leda ett komplext projektarbete som löper över en längre tid i samarbete med uppdragsgivare och medarbetare.

-           Beskriva, analysera och kritiskt reflektera över eget och andras projektarbete både muntligt och skriftligt

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är en projektkurs och den är helt integrerad i kursen DH2655, Kooperativ IT-design. Under period 1 innehåller kursen föreläsningar och övningsuppgifter, dels om metoder för kravställning, design och utveckling av IT-stöd (KID och DEL), dels om ekonomi och ledarskap (DEL-specifikt). Under period 2 planerar och genomför studenterna själva ett projekt i grupper om 5 till 7 studenter (gemensamma grupper för KID- och DEL-studenter). Under projektarbetet tillämpa systematisk utrednings- och undersökningsmetodik för design av programvara.

Kursen inleds med en kritisk analys av de informationstekniska förutsättningarna och villkoren (t.ex. IT-mognad, programmeringsmiljöer, ledningstraditioner, reglering) inom några olika samhällssektorer eller branscher. Analysen, som utförs i mindre grupper eller enskilt, avrapporteras i en särskild rapport och utgör grund och bakgrund till det större projektet i kursen.

Projektet genomförs på uppdrag av ett företag eller annan extern organisation och utförs som ett samarbete mellan denna organisation, skolan för Datavetenskap och kommunikation samt skolan för Industriell teknik och management (institutionen för Industriell ekonomi och organisation). Studenterna arbetar självständigt med att lösa den ålagda uppgiften. Projektet redovisas både skriftligt och muntligt. Handledning sker framförallt på studenternas förfrågan.

Behörighet

2D1640/DH2640 Grafik och interaktionsprogrammering, 4D1144/ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiva verksamheter, eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida. Föregående läsår användes material producerat vid institutionen.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 12,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F

PRO2 - Projekt, 12,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Henrik Blomgren

Examinator

Ann Lantz <alz@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.