Hoppa till huvudinnehållet

DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DH2628 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är uppbyggd efter en serie designövningar tillsammans med litteraturseminarier för att ge praktisk erfarenhet av etablerade metoder inom området interaktionsdesign:

 • metoder för att utforska en designrymd: studier av befintlig interaktion, utforskning av tekniska designverktyg, state-of-the-art analys, mood boards med användare,
 • metoder för att stödja designbeslut: interaktionskritik, parallelldesign, personas, strukturerad brainstorming,
 • metoder för att utveckla alternativ: scenarier, skisser, lo-fi prototyper, videoprototyper, prototyper med moderna programvaror och toolkits,
 • metoder för sammansättning och presentation: finjustering och testning av ffungerande prototyper med och utan användare, presentation av slutlig design online med text, bilder och video.

Alla övningar utförs genom konkreta designprojekt i grupper om 2-3, i kombination med individuella uppgifter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:

 • självständigt välja och tillämpa metoder inom ramen för aktiviteter som utforskande av en designrymd, konceptuell design, prototyping och presentation av interaktiva system,
 • med hänvisning till akademisk forskning diskutera hur olika designmetoder kan stödja utforming och teknisk realisering av interaktiva system,
 • redogöra för och argumentera kring metodval givet tekniska begränsningar och möjligheter, användningskontext, samt kunskap och resurser i projektgruppen
 • självständigt välja och använda tekniska verktyg för interaktionsdesgn.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Någon av kurserna DH1620 Människa-datorinteraktion och DH2620 med samma namn.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För godkänt måste du:

 • genomföra alla uppgifter och presentera dem i klassen och online
 • vara närvarande och aktiv vid seminarierna (du får missa två seminarier)
 • uppdatera en individuell studielogg som kortfattat dokumenterar varje projekt som genomförts i kursen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DH2628

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jarmo Laaksolahti (jarmola@kth.se)

Övrig information

Ej öppen för studenter från Masterprogrammet i Interaktiv medieteknik som istället läser DM2601

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex