Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan DH2629 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

I den här kursen kommer du att utföra ett konkret designprojekt i en grupp med 1 eller 2 andra studenter. Projektet kommer att baseras på de senaste trenderna inom interaktiva system.
Under projektet kommer du att:

 • läsa om den senaste forskningen inom ett område inom interaktionsdesign,
 • designa och bygga en fungerande prototyp med ett gränssnitt som kan testas av människor,
 • reflektera över din designprocess i en vetenskaplig rapport,
 • presentera ditt projekt i en offentlig utställning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:

 • redogöra för och diskutera aktuell forskning inom området interaktionsdesign,
 • relatera akademiska källor och det egna arbetet till den senaste utvecklingen inom kommersiella och icke-kommersiella interaktiva produkter,
 • analysera befintliga interaktiva artefakter och litteratur inom ämnet, och använda som input i eget designarbete,
 • reflektera över det egna interaktionsdesignarbetet i en akademisk uppsats.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Introduktionskurs i människa-datorinteraktion

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Utvalda kapitel från interaktion-design.org
Studenterna förväntas också söka och välja ytterligare forskningsrapporter baserade på personliga intressen och val av projekt.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Uppgifterna i kursen kommer att utföras antingen i  små grupper om 2-3 studenter eller enskilt.

För godkänt måste du:

 • utföra alla uppgifter och vara närvarande och aktiv på seminarierna (du får missa högst två seminarier),
 • uppdatera en online-projektlogg som dokumenterar projektets genomförande i kursen,
 • tillsammans med en annan student skriva en uppsats om ett gemensamt projekt och presentera den på den slutliga minikonferensen/utställningen. Uppsatsen kommer att gå igenom en peer review process och den slutliga versionen måste ha åtgärdat alla kommentarer,
 • recensera två av de andra uppsatserna i slutet av kursen.

Övriga krav för slutbetyg

I denna kursomgång tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Madeline Balaam

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DH2629

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Madeline Balaam (balaam@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex