Hoppa till huvudinnehållet

DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp

Interaktionsprogrammering ger grundläggande Model-View-Controller principer för utveckling av interaktiva applikationer. Sådanna principer kan apliceras till desktop, mobil eller web appar och ramverk. Kursen  tillämpar principerna till web applikationer genom att använda JavaScript, DOM APIer, HTML, CSS, etc. Dessa front-end applikationer anväder data från back-ends på nätet genom att använda web APIer.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DH2642 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

JavaScript för interaktionsprogrammering, callbacks, synkron och asynkron kod, funktionell programmering.
Webbprogrammeringsgränssnitt (API): REST, JSON, AJAX, Fetch, Promises.
Lokala data: cookies, lokal lagring.
Användargränssnitt, utseende: HTML, CSS, DOM API, andra trädbaserade programmeringsgränssnitt för användargränssnitt (t.ex. Android).
Användargränssnitt, interaktion: händelser, händelsenivåer, händelsepropagering, händelsehantering.
Användargränssnitt, arkitekturer: Model-View-Controller.
Användargränssnitt, ramverk: React, Angular, Vue.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • välja lämplig teknisk plattform eller JavaScript-ramverk för att skapa användbara data, persistenta interaktiva webbtillämpningar eller tillämpningar utvecklade för olika operativsystem
  • programmera interaktiva webbtillämpningar enligt ”Model-View-Controller” eller relaterade arkitekturer
  • programmera system som läser data från och skickar data till webbprogrammeringsgränssnitt med bra användarupplevelse
  • bedöma och förbättra användbarheten hos existerande interaktiva webbtillämpningar
  • samarbeta med andra personer för att implementera interaktiva webbtillämpningar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs i programmeringsteknik motsvarande DD1337, DD1318 eller ID1018.

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande DH1620/DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs samt god kunskap i programmering och viss färdighet i objektorienterad programmering.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laboration, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Cristian Bogdan

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DH2642

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Cristian Bogdan, e-post: cristi@kth.se

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex