DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 7,5 hp

Haptics, Tactile and Tangible Interaction

Haptisk återkoppling (via känselsinnet) tar man för given i det verkliga livet men det är ännu så länge ovanlig vid interaktionen med datorer. Tar vi i ett objekt med de nya typer av haptiska pekdon som finns kan man känna ett grafiskt objekts materialegenskaper, om det är hårt eller mjukt och vilken textur det har. Lyfter man objektet känner man om det är tungt eller lätt. Även egenskaper som viskositet, magnetism, dragkrafter m.m. kan förmedlas. Haptisk återkoppling från datorn innebär alltså att man kan ”känna” datorgenererade objekt på liknande sätt som i verkligheten vilket gör det lättare att manipulera dem. I kursen presenteras teoretiska ramverk för haptisk perception och kognition d.v.s hur känselsinnet fungerar. Metoder för design och utvärdering av olika typer av haptiska gränssnitt och andra nya interaktionssätt presenteras samt relevanta tillämpningsområden såsom datorspel, samarbetsstöd, vetenskaplig visualisering, medicinsk simulering, handikapphjälpmedel m.m. Nyskapande utvärderingsmetoder för denna typ av gränssnitt diskuteras samt konsekvenser för MDI-området. Laborationer med olika pekdon och enkla programmeringsmiljöer ger studenterna möjlighet att designa egna haptiska gränssnitt.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 haptik20 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

 • redogöra för hur känselsinnet fungerar både vad gäller perception och kognition
 • förklara hur fysisk manipulation med och utan haptisk återkoppling kan ge ett mervärde inom olika interaktiva tillämpningsområden
 • använda de specifika riktlinjer som bör följas vid design av system som bygger på haptiska, taktila och fysiskt manipulerbara gränssnitt
 • programmera enkla applikationer baserade på haptisk och fysiskt manipulerbar interaktiv teknik
 • använda MDI-metoder för att utvärdera haptisk, taktil och handgriplig interaktion

Kursens huvudsakliga innehåll

En avancerad kurs i människa-datorinteraktion som behandlar metoder för design, utveckling och utvärdering av haptiska och taktila interaktionsgränssnitt inom olika tillämpningsområden såsom datorspel, samarbetsstöd, hemelektronik, medicinsk simulering, industriella tillämpningar, handikapphjälpmedel m.m.

Senaste forskningen om hur perceptionen via känselsinnet fungerar presenteras samt hur vi bearbetar dessa sinnesintryck kognitivt, i olika situationer och praktiker. Orientering ges kring ny teknik där fysisk manipulation och taktil upplevelse används för att stödja interaktion i konkreta tillämpningar.

Riktlinjer för hur haptiska och andra fysiska gränssnitt bör utformas behandlas i kursen och studenterna tränar på att tillämpa dessa i projektet de utför samt under laborationerna då studenterna programmerar enkla applikationer. I projektet används MDI-metoder på nya sätt för att designa samt utvärdera haptisk, taktil och handgriplig interaktion.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom datateknik eller informationsteknik. Dessutom krävs grundläggande kurs i Människa-Datorinteraktion.

Rekommenderade förkunskaper

 

Single course students: 90 university credits including 45 university credits in Mathematics or Information Technology. Swedish B or equivalent and English B or equivalent.

Litteratur

Särtryck beskrivande teori, forskning och tillämpningar inom området som görs tillgängliga via kursens hemsida.

Examination

 • INL1 - Individuell skriftlig rapport, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Praktisk övning/labb, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektarbete, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Eva-Lotta Sallnäs Pysander

Examinator

Eva-Lotta Sallnäs Pysander <evalotta@kth.se>

Påbyggnad

 

Knowledge in human-computer interaction from the Human-Computer Interaction, Introductory Course (DH2620) or a similar course.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.