Hoppa till huvudinnehållet

DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 7,5 hp

Haptisk återkoppling (via känselsinnet) tar man för given i det verkliga livet men det är ännu så länge ovanlig vid interaktionen med datorer. Tar vi i ett objekt med de nya typer av haptiska pekdon som finns kan man känna ett grafiskt objekts materialegenskaper, om det är hårt eller mjukt och vilken textur det har. Lyfter man objektet känner man om det är tungt eller lätt. Även egenskaper som viskositet, magnetism, dragkrafter m.m. kan förmedlas. Haptisk återkoppling från datorn innebär alltså att man kan ”känna” datorgenererade objekt på liknande sätt som i verkligheten vilket gör det lättare att manipulera dem. I kursen presenteras teoretiska ramverk för haptisk perception och kognition d.v.s hur känselsinnet fungerar. Metoder för design och utvärdering av olika typer av haptiska gränssnitt och andra nya interaktionssätt presenteras samt relevanta tillämpningsområden såsom datorspel, samarbetsstöd, vetenskaplig visualisering, medicinsk simulering, handikapphjälpmedel m.m. Nyskapande utvärderingsmetoder för denna typ av gränssnitt diskuteras samt konsekvenser för MDI-området. Laborationer med olika pekdon och enkla programmeringsmiljöer ger studenterna möjlighet att designa egna haptiska gränssnitt.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan DH2670 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

En avancerad kurs i människa-datorinteraktion som behandlar metoder för design, utveckling och utvärdering av haptiska och taktila interaktionsgränssnitt inom olika tillämpningsområden såsom datorspel, samarbetsstöd, hemelektronik, medicinsk simulering, industriella tillämpningar, handikapphjälpmedel m.m.

Senaste forskningen om hur perceptionen via känselsinnet fungerar presenteras samt hur vi bearbetar dessa sinnesintryck kognitivt, i olika situationer och praktiker. Orientering ges kring ny teknik där fysisk manipulation och taktil upplevelse används för att stödja interaktion i konkreta tillämpningar.

Riktlinjer för hur haptiska och andra fysiska gränssnitt bör utformas behandlas i kursen och studenterna tränar på att tillämpa dessa i projektet de utför samt under laborationerna då studenterna programmerar enkla applikationer. I projektet används MDI-metoder på nya sätt för att designa samt utvärdera haptisk, taktil och handgriplig interaktion.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

 • redogöra för hur känselsinnet fungerar både vad gäller perception och kognition
 • förklara hur fysisk manipulation med och utan haptisk återkoppling kan ge ett mervärde inom olika interaktiva tillämpningsområden
 • använda de specifika riktlinjer som bör följas vid design av system som bygger på haptiska, taktila och fysiskt manipulerbara gränssnitt
 • programmera enkla applikationer baserade på haptisk och fysiskt manipulerbar interaktiv teknik
 • använda MDI-metoder för att utvärdera haptisk, taktil och handgriplig interaktion

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom datateknik eller informationsteknik. Dessutom krävs grundläggande kurs i Människa-Datorinteraktion.

Rekommenderade förkunskaper

 

Single course students: 90 university credits including 45 university credits in Mathematics or Information Technology. Swedish B or equivalent and English B or equivalent.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Särtryck beskrivande teori, forskning och tillämpningar inom området som görs tillgängliga via kursens hemsida.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Individuell skriftlig rapport, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Praktisk övning/labb, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektarbete, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DH2670

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

 

Knowledge in human-computer interaction from the Human-Computer Interaction, Introductory Course (DH2620) or a similar course.

Kontaktperson

Eva-Lotta Sallnäs Pysander

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex