DM2077 Mediejuridik 7,5 hp

Media Law

Kursen lyfter fram det betydelsefulla och dynamiska rättsområde som modern medierätt utgör. Ett syfte är att uppmärksamma skilda medierättsliga problemområden, exempelvis marknadsföring, skydd av kännetecken och design i en modern marknadsmiljö, samt ge en in­blick i den praktiska tillämpningen av upphovsrätten i digitala miljöer. Också integritet, yttrande- och informationsfrihet i dagens medielandskap behandlas.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 medjur för programstuderande

VT20 medjur för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna redogöra för medierättens skilda delområden samt förhållandet mellan medierätt och integritet, yttrande- och informationsfrihet. Studenten skall kunna redogöra för om medierättsliga avtalsförhållanden samt om förhållandet mellan svensk, europeisk och internationell medierätt. Vidare skall studenten vara tränad att aktivt analysera och lösa medierättsliga frågor.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens huvudsakliga mål är att lära studenterna använda det medierättsliga systemet som skyddar medieproduktionen, som är immaterialrätt, marknadsrätt, integritetsskydd, yttrande- och informationsfrihet.

Under kursen kommer studenterna gå igenom och arbeta med relevant juridisk litteratur, lagtexter och rättsfall.

Den industriella anknytningen nås genom att kursens alla moment bygger på situationen där mediaföretag kan använda det medierättsliga systemet i medieproduktionen.

Kursupplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Behörighet

Uppflyttad till årskurs 4, civilingenjörsprogram, eller antagen till masterprogram.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övning, 2,5, betygsskala: P, F

Godkänd skriftlig tentamen. Godkänd annan uppgift. 7-gradig betygsskala som styrs av resultatet på tentamen.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Examinator

Leif Dahlberg <dahlberg@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.