Hoppa till huvudinnehållet

DM2077 Mediejuridik 7,5 hp

Kursen lyfter fram det betydelsefulla och dynamiska rättsområde som modern medierätt utgör. Ett syfte är att uppmärksamma skilda medierättsliga problemområden, exempelvis marknadsföring, skydd av kännetecken och design i en modern marknadsmiljö, samt ge en in­blick i den praktiska tillämpningen av upphovsrätten i digitala miljöer. Också integritet, yttrande- och informationsfrihet i dagens medielandskap behandlas.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DM2077 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Det medierättsliga systemet som skyddar medieproduktionen och består av immaterialrätt, marknadsrätt, integritetsskydd, yttrande- och informationsfrihet.

Under kursen kommer studenterna gå igenom och arbeta med relevant juridisk litteratur, lagtexter och rättsfall.

Industriell anknytning nås genom att kursens alla moment bygger på situationen där mediaföretag kan använda det medierättsliga systemet i medieproduktionen.

Hållbarhetsanknytning nås genom att flera av kursens moment bygger på ett juridiskt hållbarhetsperspektiv där mediaföretagen kan använda juridiska hållbarhetsstrategier i mediaproduktionen.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna 

 • redogöra för medierättens skilda delområden samt förhållandet mellan medierätt och integritet, yttrande- och informationsfrihet
 • redogöra för medierättsliga avtalsförhållanden samt om förhållandet mellan svensk, europeisk och internationell medierätt
 • aktivt analysera och lösa medierättsliga frågor, särskilt hållbarhet och riskhantering i förhållande till marknadsrättsliga strategier och immaterialrättslig hantering av företagstillgångar

i syfte att kunna

 • förstå det mediarättsliga regelsystemet i mediaprojekt
 • analysera olika mediarättsliga regelsystem
 • relatera den mediarättsliga diskussionen om problemen som kan uppkomma i mediaproduktioner.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs motsvarande  DH1609 Kommunikation och information.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs. 

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.

Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övning, 2,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DM2077

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex