DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp

Human Perception for Information Technology

Dagens teknik bygger på en rad olika medier för att visa, överföra och utbyta information. Kunskap om funktioner, processer och begränsningar i det mänskliga perceptuella systemet är avgörande för att vi ska kunna göra de bästa designlösningarna och optimera förhållandet mellan informationsinnehåll och tillämpning. Kursen ger en allmän översikt över människans perception med betoning på syn, hörsel och känsel. Relevanta delar av anatomi och fysiologi täcks liksom grundläggande psykofysiska begrepp och perceptionsmått såsom detektering, diskriminering, identifiering och skalning. Områden i den mänskliga perceptionen som studeras i relation till informationstekniska tillämpningar är perceptionen av ljusstyrka och färg, ljud, musik, tal, haptik samt uppfattningen av tid, rum och rörelse. Områdena multisensorisk bearbetning och sensorisk substitution behandlas också. Kursen berör även lärande och perceptuella förändringar särskilt relaterat till informationsteknik. Kursen har särskild relevans för sådana tillämpningar av informationsteknik som människa-maskingränssnitt, databehandling av ljud och musik, talbaserade system, haptiska gränssnitt, rörelsedetektion och datorseende.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 humper19 för programstuderande

HT19 för Study Abroad Programme (SAP)

HT18 för programstuderande

HT18 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

Lärandemål

Kursen ger studenterna grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om människans uppfattning med särskilt fokus på IT.
Tyngdpunkten ligger på mänsklig perception och dess funktion och hur det ska tas hänsyn till i informationstekniska tillämpningar.

Efter avslutad kurs ska du kunna:

 • identifiera och beskriva de viktigaste principerna för mänsklig perception, inklusive syn, rörelse, färg, ljud, musik och tal,
 • genomföra och dokumentera grundläggande experiment för mätning av perception i olika modaliteter,
 • identifiera, beskriva och analysera de möjliga perceptuella styrkorna och fallgroparna i utformningen av gränssnitt för människa-maskininteraktion,
 • föreslå och motivera effektiva modeller för nya applikationer/enheter där mänsklig perception spelar en grundläggande roll.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Introduktion till perceptionens fysiologi.
 • Ekologiska perspektiv på perception.
 • Introduktion till de viktigaste metoderna för perceptuella mätningar.
 • Introduktion till synsystemet, inklusive upplevelsen av föremål och scener.
 • Rörelseperception.
 • Färgperception.
 • Ljud, hörselsystemet och tonhöjdsperception.
 • Talperception.
 • Introduktion till områdena multisensorisk bearbetning och sensorisk substitution.

Behörighet

För fristående kursstuderande krävs minst två års studier inom medieteknik, datavetenskap, informationsteknik eller motsvarande samt kurserna DD1337 Programmeringsteknik och DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs eller motsvarande.

Litteratur

Valda kapitel från:

Goldstein, E. (2009). Sensation and Perception. Belmont, CA: Wadsworth Publishing. ISBN 0495601500

Lästips:

Weinschenk, S.M. (2011). 100 Things Every Designer Needs to Know About People. Berkeley, CA: New Riders Publishing. ISBN 0321767535

Särtryck av artiklar som kompletterar materialet i kursboken samt särtryck som behandlar multisensorisk bearbetning och sensorisk substitution.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Andre Holzapfel (holzap@kth.se)

Examinator

Roberto Bresin <roberto@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.