Hoppa till huvudinnehållet

DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp

Dagens teknik bygger på en rad olika medier för att visa, överföra och utbyta information. Kunskap om funktioner, processer och begränsningar i det mänskliga perceptuella systemet är avgörande för att vi ska kunna göra de bästa designlösningarna och optimera förhållandet mellan informationsinnehåll och tillämpning. Kursen ger en allmän översikt över människans perception med betoning på syn, hörsel och känsel. Relevanta delar av anatomi och fysiologi täcks liksom grundläggande psykofysiska begrepp och perceptionsmått såsom detektering, diskriminering, identifiering och skalning. Områden i den mänskliga perceptionen som studeras i relation till informationstekniska tillämpningar är perceptionen av ljusstyrka och färg, ljud, musik, tal, haptik samt uppfattningen av tid, rum och rörelse. Områdena multisensorisk bearbetning och sensorisk substitution behandlas också. Kursen berör även lärande och perceptuella förändringar särskilt relaterat till informationsteknik. Kursen har särskild relevans för sådana tillämpningar av informationsteknik som människa-maskingränssnitt, databehandling av ljud och musik, talbaserade system, haptiska gränssnitt, rörelsedetektion och datorseende.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 humper programstuderande

Anmälningskod

50303

Rubriker med innehåll från kursplan DM2350 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Introduktion till perceptionens fysiologi.
 • Ekologiska perspektiv på perception.
 • Introduktion till de viktigaste metoderna för perceptuella mätningar.
 • Introduktion till synsystemet, inklusive upplevelsen av föremål och scener.
 • Rörelseperception.
 • Färgperception.
 • Ljud, hörselsystemet och tonhöjdsperception.
 • Talperception.
 • Introduktion till områdena multisensorisk bearbetning och sensorisk substitution.

Lärandemål

Kursen ger studenterna grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om människans uppfattning med särskilt fokus på IT.
Tyngdpunkten ligger på mänsklig perception och dess funktion och hur det ska tas hänsyn till i informationstekniska tillämpningar.

Efter avslutad kurs ska du kunna:

 • identifiera och beskriva de viktigaste principerna för mänsklig perception, inklusive syn, rörelse, färg, ljud, musik och tal,
 • genomföra och dokumentera grundläggande experiment för mätning av perception i olika modaliteter,
 • identifiera, beskriva och analysera de möjliga perceptuella styrkorna och fallgroparna i utformningen av gränssnitt för människa-maskininteraktion,
 • föreslå och motivera effektiva modeller för nya applikationer/enheter där mänsklig perception spelar en grundläggande roll.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande krävs minst två års studier inom medieteknik, datavetenskap, informationsteknik eller motsvarande samt kurserna DD1337 Programmeringsteknik och DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Valda kapitel från:

Goldstein, E. (2009). Sensation and Perception. Belmont, CA: Wadsworth Publishing. ISBN 0495601500

Lästips:

Weinschenk, S.M. (2011). 100 Things Every Designer Needs to Know About People. Berkeley, CA: New Riders Publishing. ISBN 0321767535

Särtryck av artiklar som kompletterar materialet i kursboken samt särtryck som behandlar multisensorisk bearbetning och sensorisk substitution.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Andre Holzapfel (holzap@kth.se), Roderick Selfridge (rod2@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex